מועדים מיוחדים

קורסי סמסטר ב' בפקולטה למדעי הרוח - תשפ"א

לתלמידים ולתלמידות שלום רב,

מועדים מיוחדים של קורסי סמסטר ב' תשפ"א יתקיימו בארבעה תאריכים:

 7.10.2021 (בשעות הבוקר ואחר הצהרים), 10.10.2021, 14.10.2021, 17.10.2021.

טרם הגשת הבקשה למועד מיוחד, מומלץ לעיין בתקנון של האוניברסיטה העברית, הדן במועדים מיוחדים.

 

תקופת הגשת הבקשות:

הגשת בקשות להיבחן במועד מיוחד בקורסים שהתקיימו בסמסטר ב' תשפ"א של הפקולטה למדעי הרוח תיעשה מ-3.8.2021 עד 9.9.2021 בלבד.

ניתן להגיש בקשה עד שבוע ממועד קבלת הציון במועד ב', ולא יאוחר מכך. אם מועד ב' התקיים לאחר 2.9.2021, ניתן להגיש בקשה גם לפני קבלת הציון במועד ב'.

 

אופן הגשת הבקשות:

הגשת בקשות תיעשה באמצעות טופס מקוון (לחצו כאן). הקישור לטופס יהיה זמין בתקופת הגשת הבקשות בלבד.

 

קורסים מפקולטות אחרות:

בקשות למועדים מיוחדים בקורסים השייכים לפקולטאות אחרות, גם אם מצוטטים בפקולטה למדעי הרוח, יש להגיש בפקולטה נותנת הקורס.

 

לתשומת לבכם, תלמיד שאושר לו מועד מיוחד והחליט שלא להשתתף בו, עליו להודיע על כך למזכירות לענייני הוראה ותלמידים בדוא"ל teach_committee@savion.huji.ac.il עד 48 שעות לפני הבחינה. אי הודעה בזמן תגרור גביית קנס בסך 200 ₪.

 

לשאלות נוספות ניתן לפנות לוועדת ההוראה של הפקולטה למדעי הרוח בדוא"ל:

 teach_committee@savion.huji.ac.il.

בהצלחה בבחינות!

מזכירות לענייני הוראה ותלמידים

הפקולטה למדעי הרוח