מועדים מיוחדים – קורסי סמסטר א' תשפ"א

הגשת בקשות להיבחן במועד מיוחד בקורסים שהתקיימו בסמסטר א תשפ"א של הפקולטה למדעי הרוח תתבצענה דרך מערכת הטפסים המקוונת של ועדת ההוראה בלבד.

בקשות למועדים מיוחדים בקורסים השייכים לפקולטות אחרות (גם אם מצוטטים בפקולטה למדעי הרוח) יש להגיש בפקולטה נותנת הקורס.

 

שימו לב: בקשות למועדים מיוחדים יידונו רק בתאריכים הנקובים מטה, ובאמצעות המערכת המקוונת בלבד!

טרם הגשת הבקשה למועד מיוחד, מומלץ לעיין בתקנון של האוניברסיטה העברית. בקישור כאן (פרק  7.4 הדן במועדים מיוחדים).

 

להלן ההנחיות התקפות למבחנים מיוחדים של קורסי סמסטר א' תשפ"א:

הבקשות יוגשו לוועדת ההוראה אך ורק בין התאריכים ה-2/3/21 עד ה-24/3/21 (כולל).

בהתאם לתקנון, ניתן להגיש בקשה עד שבוע מקבלת הציון במועד ב' ולא יאוחר מכן, גם אם המערכת פתוחה בתאריכים נוספים.

המבחנים יתקיימו בחמשת המועדים האלו: 13.5, 20.5, 23.5, 27.5 ו- 30.5.  

לטופס המקוון (להגשת בקשה למועד מיוחד) לחצו כאן.

 

שימו לב: קישור זה יהיה פתוח רק בתקופת הגשת הבקשות למועדים מיוחדים.

 

לידיעתכם: תלמידים ותלמידות שאושר להם מועד מיוחד והחליטו שלא להשתתף בו, מחויבים להודיע בדוא"ל לכתובת: teach_committee@savion.huji.ac.il על ביטול ההשתתפות בבחינה עד 48 שעות לפני מועדה. אי הודעה בזמן תגרור גביית קנס בסך 200 ₪.

 בשאלות נוספות ניתן לפנות לוועדת ההוראה של הפקולטה למדעי הרוח בכתובת:

 teach_committee@savion.huji.ac.il