מועדים מיוחדים

מועדים מיוחדים - קורסי סמסטר ב' וקורסים שנתיים בפקולטה למדעי הרוח - תשפ"ב

לתלמידים ולתלמידות שלום רב,

מועדים מיוחדים של קורסי סמסטר ב' וקורסים שנתיים תשפ"ב יתקיימו בארבעה תאריכים:

21.09.2022, 22.09.2022, 29.09.2022, 2.10.2022, 3.10.22.

טרם הגשת הבקשה למועד מיוחד, מומלץ לעיין בתקנון של האוניברסיטה העברית, הדן במועדים מיוחדים.

תקופת הגשת הבקשות:

הגשת בקשות להיבחן במועד מיוחד בקורסים שהתקיימו בסמסטר ב' תשפ"ב של הפקולטה למדעי הרוח תיעשה מ-7.08.2022 עד 7.09.22 בלבד.

ניתן להגיש בקשה עד שבוע ממועד קבלת הציון במועד ב', ולא יאוחר מכך.


אופן הגשת הבקשות:

הגשת בקשות תיעשה באמצעות טופס מקוון. הטופס נמצא באתר הפקולטה למדעי הרוח >> מזכירות לענייני הוראה ותלמידים >> מועדים מיוחדים. הקישור לטופס יהיה זמין בתקופת הגשת הבקשות בלבד.
 

קורסים מפקולטות אחרות:

בקשות למועדים מיוחדים בקורסים השייכים לפקולטאות אחרות, גם אם מצוטטים בפקולטה למדעי הרוח, יוגשו בפקולטה נותנת הקורס.

 

לתשומת לבכם, תלמיד או תלמידה שאושר לו או לה מועד מיוחד והחליטו שלא להשתתף בו, עליהם להודיע על כך למזכירות לענייני הוראה ותלמידים בדוא"ל teach_committee@savion.huji.ac.il עד 48 שעות לפני הבחינה. אי הודעה בזמן תגרור גביית קנס בסך 200 ₪.

לשאלות נוספות ניתן לפנות לוועדת ההוראה של הפקולטה למדעי הרוח בדוא"ל:

 teach_committee@savion.huji.ac.il.

 

בהצלחה בבחינות!

מזכירות לענייני הוראה ותלמידים

הפקולטה למדעי הרוח