לימודים לתואר ראשון

הפקולטה למדעי הרוח היא הפקולטה העשירה והמגוונת ביותר במחקר ובהוראה באוניברסיטה העברית.  מגוון הקורסים המוצעים בפקולטה הוא עצום ומכסה תחומי דעת רבים במדעי היהדות, תרבויות המערב ותרבויות אסיה ואפריקה.

בשנים האחרונות, הפקולטה משקיעה בהוראה חדשנית במטרה להפוך את חווית הלימוד למגוונת ולמהנה ולהקנות כלים חשובים לשוק העבודה, תוך שילוב של מתודות הוראה מתחום מדעי הרוח הדיגיטליים, יזמות, סיורים בארץ ובחו"ל וקורסים משלבי התנסות.

הלימודים באוניברסיטה הם הזדמנות מצוינת לרכוש שפה חדשה וכיאה למדעי הרוח, אנחנו שמים דגש רב על הוראה וחקר השפה, ומציעים לתלמידים קורסים בעשרות שפות, מודרניות ועתיקות.

כחלק ממאמצי הבין לאומיות של הפקולטה, אנחנו חתומים על עשרות הסכמים של שיתופי פעולה ייחודיים עם אוניברסיטאות בחו"ל. הפקולטה למדעי הרוח היא הפקולטה הבין לאומית ביותר באוניברסיטה ומדי שנה, מאות מתלמידי הפקולטה יוצאים לחילופי סטודנטים באוניברסיטאות שותפות בחו"ל, וניתנים עשרות קורסים מתקדמים על ידי מרצים ומרצות אורחים.

משך הלימודים

ככלל, לימודי התואר הראשון (בוגר) בפקולטה למדעי הרוח מתפרסים על פני שלוש שנים (ששה סמסטרים).

מבנה הלימודים

הלימודים מתנהלים במסלול דו-חוגי, שבו נלמדים שני חוגים, בהיקף של 120 נ"ז לפחות (לא כולל נ"ז בגין כתיבת עבודות סמינריוניות). במסלול זה, ניתן ללמוד שני חוגים בפקולטה למדעי הרוח או חוג אחד מהפקולטה למדעי הרוח וחוג אחר מפקולטה אחרת.

בחירת חוג מחוץ לפקולטה

סטודנטים במסלול הדו-חוגי יכולים ללמוד שני חוגים בפקולטה  למדעי הרוח או חוג אחד מהפקולטה למדעי הרוח וחוג אחר מפקולטה אחרת: הפקולטה  למדעי החברה, ביה"ס למנהל עסקים, הפקולטה  למתמ­­­טיקה ולמדעי הטבע, בית הספר להנדסה ולמדעי המחשב, ובתנאי שיתקבלו אליו.

סטודנטים המבקשים ללמוד תוכנית לימודים לתואר ראשון בעבודה סוציאלית עם חוג נוסף בפקולטה, ילמדו במשך ארבע שנים ויוענק להם תואר בוגר בעבודה סוציאלית ובחוג הרלוונטי במדעי הרוח במתכונת דו-חוגית. ללימודים במתכונת זו תוענק תעודה אחת עליה יופיעו שני החוגים. התעודה תוענק רק בסיום חובות הלימוד בשני החוגים.

סטודנטים המבקשים ללמוד תוכנית לימודים לתואר ראשון במשפטים עם לימודי חוג נוסף ב פקולטה, ילמדו במשך שלוש שנים וחצי, ויוענק להם תואר בוגר במשפטים ובחוג הרלוונטי במדעי הרוח במתכונת דו-חוגית. ללומדים במתכונת זו תוענק תעודה אחרת עליה יופיעו שני החוגים. התעודה תוענק רק בסיום חובות הלימוד בשני החוגים.

שיוך פקולטאי ומעבר מפקולטה לפקולטה

תלמיד הלומד לקראת תואר אחד בשני חוגים, שכל אחד מהם מפקולטה אחרת, ייבחר את שיוכו לאחת משתי הפקולטות, ובהתאם לכך יחולו עליו כל התקנות של  פקולטה זו. תלמיד רשאי לשנות שיוך זה פעם אחת בלבד במהלך לימודיו, ועד לא יאוחר מתקופת השינויים לסמסטר א' לשנת הלימודים השלישית לתואר.

לימודי חובה כלל־אוניברסיטאיים

על התלמידים להשלים לימודי חובה כלל-אוניברסיטאיים (פרטים מלאים באתר נהלי הוראה ותלמידים).

לימודי אנגלית

תלמיד האוניברסיטה העברית חייב להוכיח כושר קריאה והבנה של טקסטים אקדמיים באנגלית עד תחילת שנה ב' ללימודיו לתואר בוגר.

תלמיד אשר התקבל לאוניברסיטה עם רמת ידע בסיסי באנגלית (רמה 3) והגיע בתום שנת הלימודים הראשונה שלו לתואר בוגר  לרמת אנגלית מתקדמים ב' (רמה 1), יוכל להגיש בקשה למזכירות הפקולטה שבה הוא לומד לאפשר לו להגיע לרמת הפטור עד לתום סמסטר א' של שנת לימודיו השנייה.

לימודי עברית

ידיעת השפה העברית היא דרישה בסיסית מכל תלמיד ותלמידה באוניברסיטה העברית. תלמידים מחו"ל ותלמידים בעלי תעודת בגרות לא-ישראלית חייבים להוכיח ידיעה מספקת בעברית כדי להתקבל ללימודים מן המניין באוניברסיטה. אם הם יוכיחו שליטה טובה מאוד בשפה, יהיו פטורים מלימודי עברית, ואם לא כן יחויבו להשתתף בשיעורי עברית במשך שנת הלימודים הראשונה שלהם, על מנת להגיע לרמת "פטור".

תלמיד לתואר בוגר לא יתקבל לשנת לימודיו השנייה לפני שעמד ב"בחינת פטור" בעברית בציון 75 לפחות  (85 לתלמידי משפטים). יוצאו מכלל זה תלמידים שסיימו בהצלחה את הלימודים ברמה "ה" בעברית. על תלמידים אלו להגיע לרמת "פטור" במהלך סמסטר א' של שנת לימודיהם השנייה. (אם לא יעמדו בבחינה זו בציון 75 לפחות, לא יוכלו ללמוד ב סמסטר  ב', למעט לימודי עברית.)

תוכנית "אבני פינה"

אבני פינה היא תוכנית אקדמית להרחבת אופקים, המאפשרת לתלמידי האוניברסיטה העברית להיחשף למגוון תחומי ידע שאינם כלולים בתחומי הלימוד העיקריים לתואר. 

ככלל, תלמידי מדעי הרוח נדרשים ללמוד קורסים בהיקף של עד 8 נ"ז, בתחום החברתי ובתחום הניסויי.

דרישות הקורסים והיקפם מפורטות באתר התוכנית.  

חובת לימוד קורסים בשפה האנגלית במסגרת לימודי הבוגר

למתקבלים בשנים תשע"ט עד תשפ"א

תנאי לזכאות לתואר בוגר הוא סיום בהצלחה של קורס בחירה שנלמד באוניברסיטה בשפה האנגלית בהיקף של 2 נ"ז לפחות. לעניין זה לא יובא בחשבון קורס להשלמת הדרישה להגיע לרמת פטור בשפה האנגלית.

הקורס יילמד באחד מחוגי הלימוד של התלמיד, לבחירתו. עמידה בהצלחה בקורס הוא תנאי לסיום התואר.

תלמידים ששני חוגיהם בפקולטה למדעי הרוח ימלאו חובה זו באחד מחוגיהם (לבחירתם) למעט התלמידים שעומדים בחובה חילופית שלהלן:

 • תלמידי החוג לאנגלית
 • תלמידי התוכנית הרב תחומית הלומדים חטיבה באנגלית
 • תלמידי החוגים: לימודים רומאניים, לימודים ספרדיים ולטינו־אמריקניים, לימודים רוסיים וסלאוויים, שפה וספרות גרמנית – חוגים אלו נסמכי שפה ותלמידיהם מחויבים בקורסים טקסטואליים מתקדמים בשפת המקור של החוג.
 • תלמידים היוצאים לחילופי סטודנטים בחו"ל.
תלמידים הלומדים חוג שני מחוץ לפקולטה למדעי הרוח:

תלמידי פקולטות אחרות יבדקו את דרישות הפקולטה האחרת, ובהתאם יבחרו באיזו פקולטה ללמוד את הקורס (תלמידי פקולטה למשפטים מחויבים לקחת את הקורס במסגרת פקולטה זו).

למתקבלים משנת תשפ"ב ואילך

תנאי לזכאות לתואר בוגר הוא סיום בהצלחה של שני קורסי בחירה שנלמדו באוניברסיטה בשפה האנגלית בהיקף של 4 נ"ז לפחות. לעניין זה לא יובא בחשבון קורס להשלמת הדרישה להגיע לרמת פטור בשפה האנגלית.

תלמידים ימלאו חובה זו בכל אחד משני החוגים, למעט התלמידים העומדים בחובה חילופית שלהלן:

 • תלמידי החוג לאנגלית.
 • תלמידי התוכנית הרב תחומית שלומדים חטיבה באנגלית.
 • תלמידים היוצאים לחילופי סטודנטים בחו"ל והלימודים נערכים בשפה האנגלית.

תלמידים ימלאו חובה זו בחוג אחד, בהיקף של 2 נ"ז, אם הם עומדים באחד התנאים האלה:

 • תלמידי החוגים: לימודים רומאניים, לימודים ספרדיים ולטינו-אמריקניים, לימודים רוסיים וסלאוויים, שפה וספרות גרמנית פטורים מחובת לימוד קורס באנגלית בחוגים אלה, אך מחויבים בקורס באנגלית בהיקף של 2 נ"ז במסגרת החוג השני.
 • תלמידים היוצאים לחילופי סטודנטים בחו"ל שהלימודים בהם נערכים בשפה זרה שאינה אנגלית יהיו פטורים מחובת לימוד קורס באנגלית בחוג שבמסגרתו יוצא לחילופין, אך מחויבים בקורס באנגלית בהיקף של 2 נ"ז במסגרת החוג השני
קורס הכרת משאבי הספרייה המרכזית בהר-הצופים (74122)

במסגרת חובות הלימודים, חייבים התלמידים להשתתף בקורס מסוג "תרגיל" להכרת משאבי הספרייה. הקורס נלמד עצמאית דרך מערכת "הוראה מתוקשבת" (Moodle), ויהיה נגיש מכל מחשב עם גישה לאינטרנט. הקורס באורך של 3 שעות ומורכב מ-8 יחידות לימוד המכילות קבצי Power Point וקישורים לסרטוני הדרכה שנעשו בספרייה. בקורס ישולבו מטלות תרגול. בעת הצורך התלמידים יכולים להיעזר במחלקת ההדרכה של הספרייה המרכזית בהר הצופים.

(סטודנטים שרשומים בפקולטות נוספות מלבד רוח וחברה מתבקשים לברר באיזו ספרייה עליהם לבצע את קורס הכרת משאבי הספרייה, על מנת למנוע כפילות.)

לימודי חובה פקולטאיים

בנוסף ללימודי חובה כלליים, על התלמידים להשלים לימודי חובה פקולטאיים.

קורס מיומנויות הקריאה והכתיבה

על כל תלמידי שנה א' בחוגי הפקולטה שהשיגו בחלק המילולי של הבחינה הפסיכומטרית בעברית ציון שנמוך מ-140 להשתתף בקורס החובה "מיומנויות הקריאה והכתיבה" (כולל תלמידים שחוגם הנוסף בפקולטה אחרת):

לקורס "מיומנויות הקריאה והכתיבה 1", מס' 8006 יירשמו:

 • תלמידים ששפת אימם עברית והציון שהשיגו בחלק המילולי של הבחינה הפסיכומטרית העברית הוא בטווח שבין 120 ל-139.

לקורס "מיומנויות הקריאה והכתיבה 2", מס' 8007 יירשמו:

 • תלמידים ששפת אימם עברית והציון שהשיגו בחלק המילולי של הבחינה הפסיכומטרית הוא מתחת ל-120.
 • תלמידים שהתקבלו בקבלה ישירה (על פי ציוני תעודת הבגרות בלבד).
 • תלמידים שנבחנו בבחינת יע"ל: תלמידים ששפת אימם אינה עברית ועברו את בחינת הפטור בעברית ירשמו לאחת הקבוצות המיועדות לתלמידים ששפת אימם אינה עברית.
 • תלמידים שטרם השלימו את הפטור בעברית יוכלו להירשם לקורס 8007 רק בשנה השנייה ללימודיהם, לאחת הקבוצות המיועדות לתלמידים ששפת אימם אינה עברית.

עמידה בהצלחה בקורס היא תנאי מעבר לשנה ב' בלימודים התואר:

פטורים מהקורס:

 1. תלמידים שהשיגו ציון 140 ומעלה בחלק המילולי של המבחן הפסיכומטרי בשפה העברית.
 2. תלמידי תוכנית אמירים ותלמידים בחוג למדעי הקוגניציה והמוח. 
 3. בוגרי המכינה הקדם אקדמית שציונם בקורס "מיומנויות הכתיבה האקדמית בעברית" מעל 60.
 4. בוגרי המכינה האקדמית לתלמידים מחו"ל (רוטברג) שהשתתפו בקורס 04391 "כתיבה אקדמית בעברית" וציונם מעל 60.
 5. תלמידים שחוגם הנוסף הוא:
 • פסיכולוגיה, על סמך קבלת ציון עובר בקורס 51111
 • מדע המדינה, על סמך קבלת ציון עובר בקורס 56100
 • תקשורת ועיתונאות, על סמך קבלת ציון עובר בקורס 50118
 • פכ"מ, על סמך קבלת ציון עובר בקורס 54107
 • יחסים בין-לאומיים, על סמך קבלת ציון עובר בקורסים 58110 ו-58111
 • חינוך, על סמך קבלת ציון עובר בקורס 34401
 • משפטים, על סמך קבלת ציון עובר בקורס 62121
 • קרימינולוגיה, על סמך קבלת ציון עובר בקורס 61105

   6. תלמידים שלמדו את הקורס "שער לאקדמיה" 8100, במסגרת הפקולטה למדעי הרוח וקיבלו בו ציון עובר.

 בקשה לפטור מהקורס:

תלמידים שבמסגרת לימודיהם בתיכון כתבו עבודת גמר בשפה העברית בתחומים של מדעי הרוח, וקיבלו בה ציון של 93 ומעלה, יכולים לבקש פטור מהקורס על בסיס עבודה זו. יש להגיש את הבקשה עד שבוע לפני פתיחת שנת הלימודים, באמצעות פנייה לוועדת ההוראה של הפקולטה, בצירוף העבודה וצילום של תעודת הבגרות.

שער לאקדמיה

הקורס שער לאקדמיה (קורס מס' 8100 בהיקף של 4 נ"ז) מיועד לתלמידי שנה א' ששפת אימם אינה עברית, שלמדו למדו בבתי ספר בהם עברית לא הייתה השפה הראשית.

הקורס יתמקד בפיתוח יכולות קריאה, כתיבה וניתוח ביקורתי, ויעניק כלים רבים להתמודדות עם המערכת האוניברסיטאית הן ברמה האדמיניסטרטיבית הן ברמה האקדמית. הקורס שם דגש על מיומנויות כתיבה ודיבור בעברית ומהווה מעטפת כוללת ללימודים בפקולטה למדעי הרוח. הקבלה לקורס היא על בסיס ראיון אישי ושליחת פסקה של דוגמת כתיבה

עמידה בהצלחה בקורס מקנה פטור אקדמי מקורס חובה "מיומנויות הקריאה והכתיבה 2", 8007 וכן מ-2 נ"ז על חשבון קורסי בחירה בחוג במסגרת מדעי הרוח.

חובות הלימודים בכל אחד מהחוגים

חובות הלימודים מפורטים בתוכנית הלימודים של כל חוג.

עידוד תלמידים מצטיינים

"אמירים", תוכנית מצטיינים בין-תחומית במדעי הרוח

מטרת תוכנית אמירים לאפשר התמחות בתחום לימוד מסוים מחד ולהקנות לתלמידים ידע נרחב והיכרות עם שיטות מחקר מדעיות של תחומים שונים. התוכנית מכוונת לפיתוח חשיבה יצירתית ועצמאית, תוך התמודדות עם מטלות מחקר בגישה ביקורתית.

אופי הלימוד בתוכנית ייחודי. הלימודים מתבססים על קריאה רבה (בעיקר באנגלית) ודיון בקבוצה.

תוכנית מצטיינים במסגרת המכון להיסטוריה

המכון להיסטוריה מציע תוכנית לתלמידים מצטיינים המעוניינים להרחיב ידיעותיהם בתחום מתודות מחקר ותיאוריות של מחשבה היסטורית.

מטרת התוכנית לעודד תלמידים מצטיינים להעמיק את ההבנה ההיסטורית שלהם, להשתתף בלימוד בקבוצות קטנות ובסמינרים מחקריים ייחודיים.

התוכנית מיועדת לתלמידים בחוגים ההיסטוריים (היסטוריה, היסטוריה של עם ישראל, לימודי האסלאם והמזרח התיכון, לימודים רומאניים, לימודים ספרדיים ולטינו-אמריקניים, מדע הדתות, מוסיקולוגיה, תולדות האמנות, ארכיאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום).

משך התוכנית הוא שנתיים (שנים ב'-ג' בלימודי הבוגר) ולאחריהן ניתן להמשיך ללימודי המוסמך. הממשיכים לתואר מוסמך נדרשים להשלים 2 נ"ז בקורס בעבודה ארכיונאית שמספרו 27227.

היקף הלימודים בתוכנית הוא 12 נ"ז, המחושבות כחלק מתואר הבוגר, על פי הפירוט להלן:

 • כאשר התלמיד לומד בשני חוגים היסטוריים: 6 נ"ז של התוכנית מוכרים על חשבון קורסים בכל אחד משני החוגים.
 • כאשר התלמיד לומד בחוג היסטורי אחד ובחוג אחר שאיננו חוג היסטורי: מלוא 12 נ"ז של התוכנית מוכרים על חשבון קורסים בחוג ההיסטורי.

דרישות התוכנית

כתיבת עבודה סמינריונית באחד הסמינרים הייעודיים של התוכנית.

תלמידי התוכנית (בתארים בוגר ומוסמך) נדרשים לידיעת שפת מחקר. בשל כך, עליהם ללמוד שפת מחקר ברמת מתחילים כבר במהלך תואר הבוגר. בחוגים שבהם קיימת דרישה לשפה בבוגר, לימודים אלו מוכרים כחלק ממכסת נ"ז הדרושה לתואר.

מבנה התוכנית:

שנה ב' לבוגר (שנה א' בתוכנית)

סמינר מתודולוגי: 4 נ"ז

קורס אומנה על יצירות מופת בהיסטוריה: 4 נ"ז

קורס כתיבה אקדמית באנגלית שמספרו 27039  - ללא נ"ז לתלמיד

שנה ג' לבוגר ( שנה ב' בתוכנית)

סמינר מתודולוגי: 4 נ"ז

שנה א' למוסמך (שנה ג' בתוכנית)

שפת מחקר ברמת מתקדמים: 8 נ"ז

קורס בעבודה ארכיונאית מס' 27227, 2 נ"ז

שנה ב' למוסמך (שנה ד' בתוכנית)

שנה זו תוקדש כולה לכתיבת התיזה

הגשת מועמדות:

את המועמדות לתוכנית יש להגיש לקראת תום שנת הלימודים הראשונה לתואר בהתאם לקול קורא המתפרסם לכלל תלמידי החוגים ההיסטוריים בפקולטה למדעי הרוח.

מבין המועמדים נבחרים מדי שנה שמונה תלמידים מצטיינים, הזוכים לפטור בשיעור מחצית שכר הלימוד במהלך שנות לימודיהם לתואר בוגר ולפטור מלא בשתי שנות הלימודים למוסמך.

הדרכה אישית

תלמידים מצטיינים (עם ציון ממוצע משוקלל 90 ומעלה בלימודי החוג) יוכלו לבקש בשנה ג' ללמוד באופן עצמאי בנושא שמעניין אותם ושאיננו מופיע בשנתון, על חשבון קורס בחירה אחד. התלמידים יפנו אל מורה על פי בחירתם ויתאמו הדרכה בנושא המחקר. סיכום הלימוד יהיה בכתיבת עבודה מסכמת. על התלמידים להירשם לקורס הדרכה אישית לתלמידי בוגר מצטיינים.

השתתפות בסמינריון מוסמך

תלמידים מצטיינים (עם ציון משוקלל של 85 ומעלה) יוכלו לבקש בשנה ג' להשתתף בסמינריון מוסמך על חשבון מכסת הנ"זים הדרושה לתואר הראשון.