0f0304839909a55c7f7343a4ad6bcea1

אבני פינה

תכנית "אבני פינה" מאגדת קורסים להרחבת דעת לקהל התלמידים של האוניברסיטה העברית, מחוץ לתחום ההתמחות של החוגים שלהם.

הציונים בקורסי "אבני פינה" יחושבו בממוצע לתואר, אולם לא ייכללו בממוצע החוגי. ציון עובר בכל קורס הוא 60 לפחות.

 

תלמידי פקולטה אחת 

התלמידים ילמדו קורסים מתכנית "אבני פינה" בהיקף של 8 נקודות זכות מבין הקורסים המוצעים מחוץ לתחום לימודיהם ( 4 נ"ז מתחום חברה ו-4 נ"ז מהתחום הניסויי). 

תלמידי ביה"ס לחינוך חייבים ב-4 נ"ז מהתחום הניסויי.

 

תלמידים הלומדים בשתי פקולטות

תלמידים הלומדים בשתי פקולטות שונות, חייבים ב-4 נ"ז או מהתחום החברתי או מהתחום הניסויי. תלמידים הלומדים הן בפקולטה למדעי הרוח ובפקולטה למדעי החברה, 4 נ"ז של קורסי "אבני פינה" מהתחום הניסויי ייזקפו לזכותם בשקלול, במסגרת לימודיהם בפקולטה למדעי החברה.

תלמידים שחוגם השני הוא חינוך או מפקולטות אחרות כמו: משפטים, מדעי הטבע וכו', 2 נ"ז מקורסי "אבני פינה" ייזקפו לזכותם במסגרת הפקולטה למדעי הרוח ו-2 נ"ז ייזקפו במסגרת לימודיהם בפקולטה האחרת.

 

תלמידי "אמירים" בפקולטות השונות

תלמידי הפקולטה למדעי הרוח חייבים ב-4 נ"ז מתכנית "אבני פינה" כולם במדעים הניסויים (2 נ"ז על חשבון מכסת קורסי "אמירים" ו-2 נ"ז על חשבון מכסת הנ"ז של החוג השני).

תלמידי הפקולטה למדעי החברה חייבים ב-4 נ"ז מתכנית "אבני פינה" במדעים הניסויים, לצד 60 נ"ז במסגרת "אמירים" (דהיינו קורסי תכנית "אבני פינה" ייזקפו לזכותם בשקלול במסגרת לימודיהם במדעי החברה).

תלמידי פקולטות למדעים ניסויים (כולל ביה"ס לריפוי בעיסוק) פטורים מלימוד קורסי תכנית "אבני פינה" וחייבים ב-60 נ"ז בתכנית "אמירים" במדעי הרוח. תלמידי התכנית למדעי הקוגניציה ותלמידי פכ"מ פטורים מלימוד קורסי תכנית "אבני פינה".