חילופי סטודנטים

האוניברסיטה העברית והפקולטה למדעי הרוח על חוגיה השונים מציעות לתלמידים מגוון אפשרויות ללימודים בחו"ל, ומעודדות אותם בחום לנצל אותן. הלימודים באוניברסיטה בחו"ל נועדו להעשיר את הידע, להעניק התנסות בלימודים בחו"ל, לתת חשיפה למורים מרכזיים בתחום הלימודים, ולאפשר מפגש עם סטודנטים מרחבי העולם. על-פי רוב, הלימודים במסגרת זו מתקיימים בחודשי הקיץ, או במשך סמסטר אחד במהלך שנת הלימודים. מידע על התוכניות השונות, ואת המסמכים הדרושים כדי לבקש להשתתף באחת מהן, ניתן לקבל מהמשרד הבינלאומי של האוניברסיטה או המשרד הבינלאומי של הפקולטה (intloffice@savion.huji.ac.il). הגשת בקשות להשתתף בתוכנית חילופי סטודנטים נעשית באחד מהמשרדים הללו, בהתאם לתוכנית. למעוניינים להשתתף אחת התוכניות חשוב לקרוא קודם את תקנון חילופי הסטודנטים.

לאחר שקילת הבקשה, המשרד הבינלאומי יודיע לסטודנט האם הוא התקבל לתוכנית או אם לאו. שימו לב: אישור מהמשרד הבינלאומי על קבלה לתוכנית חילופי סטודנטים אינו מהווה אישור סופי להשתתף בתוכנית! לאחר קבלת האישור מהמשרד הבינלאומי, יש לפנות למזכירות לענייני הוראה של פקולטת האם כדי לקבל הסבר ואישור עקרוני על תכנית הלימודים בחו"ל. לפי התקנון, כל הסטודנטים היוצאים ללימודים בחו"ל חייבים - ללא יוצא מן הכלל - לקבל אישור עקרוני על תכנית הלימודים בחו"ל עוד טרם נסיעתם.

הליך ההכרה בקורסים

ככלל, במהלך סמסטר בחו"ל מצופה מסטודנט לתואר בוגר ללמוד בין 10 נ"ז ל-20 נ"ז, ומסטודנט לתואר מוסמך בין 6 נ"ז ל-10 נ"ז. הקורסים הנלמדים בחו"ל ישמשו תחליף לקורסי בחירה (ו/או לקורסי "אבן פינה"). למעט מקרים מיוחדים, הכפופים לאישור מראש של יועץ הבוגר/המוסמך של החוג הרלוונטי, לא ניתן ללמוד בחו"ל כתחליף חקורסי חובה. כמו כן, לא ניתן למלא את חובת ההגשה של עבודות סמינריוניות במסגרת הלימודים בחו"ל.

כדי להקל על ההכרה בקורסים בחו"ל יש  לפעול על פי ההנחיות הבאות:

טרם היציאה לחו"ל: יש לפנות לאשת הקשר לחילופי סטודנטים בפקולטה למדעי הרוח, ויקי סלנט, בכתובת הדוא"ל: hum_international@savion.huji.ac.il לצורך קבלת אישור עקרוני מוועדת ההוראה של הפקולטה על הקורסים שהסטודנט מתעתד ללמוד. על תלמידים הלומדים בשתי פקולטות שונות יש לפנות לאיש הקשר בפקולטת האם בלבד. לאחר מכן, יש למלא טופס "בקשה להכרה בקורסים עבור חילופי סטודנטים לפני יציאה לחו"ל" (הקישור מופיע גם בתחתית עמוד זה). כדי להקל על הליך האישור, אנו מבקשים לספק לנו סילבוסים באנגלית של הקורסים המיועדים. סטודנטים שלא יקבלו אישור עקרוני עלולים שלא לצאת לחילופי הסטודנטים, גם אם הם קיבלו אישור קבלה מהמשרד הבינלאומי. עם קבלת האישור העקרוני, ולאחר פתיחת אתר הרישום בתחילת השנה באוניברסיטה העברית, יש להירשם לקורס "חילופי סטודנט" שמספרו 74101 עבור סמסטר אחד או 74100 עבור שנה אקדמית מלאה.

שימו לב: הקורסים אשר יילמדו בחו"ל ייחשבו לצורך מילוי מכסת נקודות זכות לתואר, אך הציונים שיושגו בהם לא ישוכללו בחישוב ממוצע ציונים לתואר.

בעת השהייה בחו"ל: במקרים חריגים, לאחר ההגעה למוסד המארח בחו"ל, הקורסים שאושרו לתלמיד כחלק מתוכנית הלימודים עשויים להתגלות כבלתי-רלוונטיים. במקרה שכזה, יש להציג בהקדם האפשרי תכנית חלופית לאישור ליועץ האקדמי של החוג בארץ, ולכתב את איש הקשר בפקולטה למדעי הרוח. כמובן שאין אפשרות ללמוד קורסים המתקיימים בארץ בזמן השהייה בחו"ל. כמו כן, גם במקרה שיוצאים ללימודים רק במהלך סמסטר אחד בחו"ל, לא ניתן להירשם לקורסים שנתיים ולהצטרף אליהם בסמסטר האחר. רישום בו-זמנית מהווה עבירת משמעת.

לאחר החזרה מחו"ל: יש  למלא טופס "בקשה להכרה בקורסים עבור חילופי סטודנטים לאחר חזרה מחו"ל" ולצרף סילבוסים וגיליון ציונים רשמי.

לשאלות נוספות ניתן לפנות למשרד הבינלאומי של הפקולטה בדוא"ל: hum_international@savion.huji.ac.il 
 
להלן הקישורים לטפסים המקוונים: