לימודים לתואר שני

הפקולטה למדעי הרוח מציעה מגוון רחב של חוגים ושל תוכניות לתואר שני, ומתאפיינת בהוראה חדשנית שמעניקה חוויית לימוד מעמיקה ומגוונת שמשלבת שיטות הוראה מתחום מדעי הרוח הדיגיטליים, סיורים לימודיים בארץ ובחו"ל, חילופי סטודנטים עם אוניברסיטאות שותפות ברחבי העולם ועשרות קורסים מתקדמים בהובלת מרצות ומרצים מהשורה הראשונה בארץ ובעולם.

הלימודים לתואר השני (תואר מוסמך) נערכים בשני מסלולים:

המסלול המחקרימסלול זה מכשיר את התלמידים כחוקרים ומשמש גם כשלב לקראת לימודי הדוקטורט.

המסלול העיוני – מסלול זה מיועד לתלמידים המבקשים להעשיר את הידע העיוני שלהם בדיסציפלינה או בתחום מחקר מסוים.

תנאי הקבלה

סיום לימודי התואר הבוגר בחוג שבו מבקש התלמיד להמשיך את לימודיו לתואר השני, בהתאם לתנאים שלהלן:

קבלה למסלול המחקרי

ציון משוקלל לבוגר של 90 לפחות וכן ציון 90 בחוג שבו מבקש התלמיד להמשיך את לימודיו. לתלמידי שנת השלמה למוסמך (פירוט בהמשך): ציון סופי לתואר בוגר 90 ומעלה וציון בקורסי השלמה בהיקף של 16 נ"ז לפחות בממוצע 90 ומעלה.

המשך הלימודים במסלול המחקרי מחייב מציאת מנחה עד סוף סמסטר א' של השנה הראשונה לתואר. סטודנט ללא מנחה יעבור למסלול העיוני.

קבלה למסלול העיוני

ציון משוקלל לבוגר של 80 לפחות וכן ציון 80 בחוג שבו מבקש התלמיד להמשיך את לימודיו.

תנאי מעבר מהמסלול העיוני למסלול המחקרי

תלמיד שהתקבל למסלול העיוני, יוכל לעבור למסלול המחקרי בסוף השנה הראשונה לתואר ובתנאי:

- התלמיד מצא מנחה עד סוף שנה ראשנה לתואר.

- במהלך השנה הראשונה לתואר היה התלמיד רשום ל-40% לפחות מהיקף הלימודים הדרוש לתואר (14 נ"ז) והשיג ממוצע 90 ומעלה.

- התלמיד סיים במהלך השנה הראשונה לתואר לימודי שפת מחקר ברמת מתחילים.

לבקשה לעבור למסלול המחקרי יש לצרף טופס הצעת מחקר חתום ע"י התלמיד, המנחה ויועץ המוסמך של החוג.

קבלה על תנאי

תלמידים שסיימו את חובות הלימודים בחוג שאליו הם מבקשים להתקבל לתואר מוסמך אך לא השלימו את חובותיהם בחוג השני, בהיקף שלא יעלה עד 8 נ"ז, יוכלו להתקבל על תנאי. יש לסיים את כל חובות הלימודים לתואר הבוגר עד סוף סמסטר א בשנה הראשונה של לימודי המוסמך.

תהליך הרשמה

הרשמה ללימודי המוסמך נערכת בשני שלבים:

1. הרשמה לאוניברסיטה:

סטודנטים שלמדו בארץ, נרשמים במדור לרישום ולקבלת תלמידים באמצעות מערכת הרישום לאוניברסיטה.

2. הרשמה פקולטה למדעי הרוח:

לאחר ההרשמה המקוונת לאוניברסיטה, יישלח לנרשם דוא"ל עם פרטי חשבון (שם משתמש וסיסמה) וקישור ישיר לאתר ההרשמה לפקולטה למדעי הרוח. ניתן להירשם לשלושה חוגים עפ"י סדר עדיפויות בטופס ההרשמה הפנימי של הפקולטה למדעי הרוח. הטיפול בבקשה מתבצע לפי סדר העדיפויות. יש למלא את כל הפרטים ולצרף מסמכים על פי הדרישות שמופיעות במערכת ההרשמה.

(לא יטופלו בקשותיהם של מועמדים שלא השלימו את שני הליכי ההרשמה ולא צירפו את כל המסמכים הנדרשים.)

>> מועמדים שלמדו לתואר ראשון בחו"ל נדרשים להירשם באמצעות המדור לקבלת תלמידים מחו"ל.

משך הלימודים

משך הלימודים לתואר מוסמך כפי שנקבע בתקנון נהלי הוראה ולימודים באוניברסיטה הוא שנתיים (ארבעה סמסטרים) ולכן מומלץ לתכנן מראש את הלימודים כדי לעמוד בלוח הזמנים כנדרש. על התלמיד לפנות ליועץ המוסמך של החוג מיד עם קבלתו לתואר המוסמך לתכנון מהלך נכון של הלימודים.,

תלמידים המבקשים לפרוס את לימודיהם על פני ארבע שנים יגישו בקשה מפורטת לוועדת ההוראה של הפקולטה בתחילת השנה הראשונה ללימודים.

לימודים במסלול המחקרי

מסלול מחקרי בשילוב שפת מחקר

היקף הלימודים במסלול זה הוא 36 נ"ז, בהתאם למפורט להלן:

חובות שמיעה (קורסים)

לימודים עיוניים בתוך החוג ומחוצה לו, על פי הפירוט הזה:

קורסים בתוך החוג

 • על הקורסים להיות מוגדרים כקורסי מוסמך ולכלול סמינריון מתודולוגי אחד לפחות.
 • באישור יועץ המוסמך, ניתן ללמוד בסך הכול עד 4 נ"ז קורסי בוגר מתקדמים, המוגדרים בשנתון לתלמידי בוגר בשנים ב', ג' בלבד ואינם פתוחים להרשמה לתלמידי שנה א'.
 • ניתן ללמוד קורס מסוג "הדרכה אישית" בהיקף של 4-2 נ"ז באישור מרצה שמוכן להנחות בהדרכה אישית.
 • השתתפות פעילה: במסגרת לימודי המוסמך במסלול המחקרי יש אפשרות לקבל הכרה של 4 נ"ז עבור השתתפות פעילה ומודרכת במפעל מחקר בהיקף של 80 שעות לפחות ובהשתתפות של חוקר בכיר באוניברסיטה. תלמיד יזוכה ב-4 נ"ז ע"ח מכסת הנ"זים הדרושה לתואר (פטור אקדמי), אך יחויב בעבורם בשכר לימוד. השתתפות פעילה מותנית באישור יו"ר ועדת ההוראה ובהמלצה של חוקר אחד לפחות.

ככלל, ניתן לקבל ציון מילולי "השתתפות פעילה" בקורסים המוגדרים כסמינריון מחלקתי או כסמינריון מחקרי.

לא ניתן להשתתף בקורסים המעניקים ציון "השתתפות פעילה" בהיקף העולה על 4 נ"ז לתואר.

קורסים מחוץ לחוג

באישור יועץ המוסמך ניתן ללמוד עד 8 נ"ז קורסים מחוץ לחוג.

קורס במדעי הרוח הדיגיטליים

משנת הלימודים תשפ"ג, נדרשים תלמידי המוסמך בפקולטה ללמוד קורס בתחום מדעי הרוח הדיגיטליים בהיקף של 2 נ"ז, מתוך רשימה של קורסי חובת-בחירה בתחום זה.

- סה"כ היקף הקורסים: 28-26 נ"ז

שפת מחקר ברמת מתקדמים

נוסף על חובות השמיעה המפורטים לעיל, תלמידי המסלול המחקרי בפקולטה חייבים בידיעת שפת מחקר נוספת ברמת מתקדמים (נוסף על השפה האנגלית הנדרשת בשלב לימודי התואר הראשון). בשקלול לתואר יוכרו 8 נ"ז של רמת מתקדמים.

(רשימת השפות והדרישות מפורטות בכל חוג בנפרד)

התלמידים נדרשים לסיים את לימודי השפה עד סוף השנה השנייה ללימודי המוסמך.

לתלמידים המעוניינים להמשיך בלימודי המוסמך במסלול המחקרי, מומלץ להתחיל בלימוד שפת מחקר שנייה, במהלך לימודיהם לתואר הבוגר, תוך התייעצות עם יועץ החוג.

תלמידים העומדים ברמה (B1) בהתאם לרמה האירופאית בשפת מחקר נוספת, ידרשו להוכיח את שליטתם בשפה באמצעות הצגת תעודה שהוענקה על ידי גורם מקצועי מוסמך בלבד. ניתן להתייעץ עם ראשת היחידה ללימודי שפות, גב' חיה פישר chaya.fischer@mail.huji.ac.il.

אם תלמיד השלים שפת מחקר ברמת מתקדמים במסגרת התואר הראשון, יהיה עליו להשלים 8 נ"ז קורסים עיוניים או מתודולוגיים על פי המלצת המנחה, בהתאם למפורט למטה ב"קורסי עזר".

- סה"כ שפת מחקר ברמת מתקדמים: 8 נ"ז

בחינה מסכמת, קורס מס' 74441

2 נ"ז (קיום בחינה נתון להחלטת החוג)

סה"כ: 36 נ"ז + כתיבת עבודה סמינריונית והגשת תזה

הלימודים במסלול המחקרי מחייבים מציאת מנחה עד סוף סמסטר א' של השנה הראשונה לתואר. סטודנט ללא מנחה יעבור למסלול העיוני.

מסלול מחקרי ללא שפת מחקר

חובות שמיעה (קורסים)

לימודים עיוניים בתוך החוג ומחוצה לו, על פי הפירוט הזה:

קורסים בתוך החוג

 • על הקורסים להיות מוגדרים כקורסי מוסמך ולכלול סמינריון מתודולוגי אחד לפחות.
 • ניתן ללמוד קורס מסוג "הדרכה אישית" בהיקף של 4-2 נ"ז באישור מרצה שנתן את הסכמתו להנחות בהדרכה אישית.
 • השתתפות פעילה: במסגרת לימודי המוסמך במסלול המחקרי יש אפשרות לקבל הכרה של 4 נ"ז בעבור השתתפות פעילה ומודרכת במפעל מחקר בהיקף של 80 שעות לפחות ובהשתתפות חוקר בכיר באוניברסיטה. תלמיד יזוכה ב-4 נ"ז ע"ח מכסת הנ"זים הדרושה לתואר (פטור אקדמי), אך יחויב בעבורם בשכר לימוד. ההשתתפות הפעילה מותנית באישורו של יו"ר ועדת ההוראה ובהמלצה של חוקר אחד לפחות.
 • ככלל, ניתן לקבל ציון מילולי "השתתפות פעילה" בקורסים המוגדרים כסמינריון מחלקתי או כסמינריון מחקרי.
 • לא ניתן להשתתף בקורסים המעניקים ציון "השתתפות פעילה" בהיקף העולה על 4 נ"ז לתואר.

קורסים מחוץ לחוג

באישור יועץ המוסמך ניתן ללמוד עד 8 נ"ז קורסים מחוץ לחוג.

- סה"כ קורסים: 26-24 נ"ז

קורסי עזר

תלמידים שתחום מחקרם אינו דורש ידיעת שפת מחקר נוספת יחויבו בקורסי עזר בהיקף של 8 נ"ז בכפוף לאישורו של המנחה או של יועץ המוסמך (לדוגמה: קורס מבוא לבוגר, קורס סטטיסטיקה וכדומה). קורסי עזר בהיקף של 8 נ"ז יוכרו לשקלול לתואר וייערכו על פי הפירוט הזה:

 • 6 נ"ז קורסים ברמת מוסמך או בוגר, על פי המלצת המנחה.
 • 2 נ"ז של קורס במדעי הרוח הדיגיטליים, מתוך רשימה של קורסי חובת-בחירה בתחום זה.

- סה"כ קורסי עזר: 8 נ"ז

בחינה מסכמת, קורס מס' 74441

2 נ"ז (קיום בחינה נתון להחלטת החוג)

- סה"כ: 36 נ"ז + כתיבת עבודה סמינריונית והגשת תיזה

עבודה סמינריונית בעלת אופי מחקרי (תזה)

התלמידים יכתבו עבודה סמינריונית אחת, בעלת אופי מחקרי, שאותה יש להגיש עד לסוף השנה השנייה ללימודי התואר. ציון העבודה משוקלל בציון הסופי לתואר ואינו מזכה בנקודות זכות.

על התלמיד או התלמידה להציג בפני ועדת ההוראה של הפקולטה, במהלך השנה וחצי הראשונות ללימודים במסלול, טופס הצעת מחקר החתום על ידי המנחה, התלמיד וראש החוג, ובו פירוט של נושא העבודה הסמינריונית בעלת אופי מחקרי של התלמיד.

תלמידים שלא יעמדו בדרישה  להגיש את הטופס בזמן הנדרש, יועברו אוטומטית למסלול הלימודים הלא-מחקרי.

אם החליט המנחה לפרוש מהנחיית התלמיד בעבודה, עליו להודיע על כך לתלמיד ולוועדת ההוראה בכתב. במקרה זה תינתן לתלמיד ארכה של סמסטר להציג טופס הנחייה חדש. אם לא יציג טופס בחתימת מנחה חדש, יועבר התלמיד ללימודים במסלול הלא-מחקרי

העבודה (כולל הערות וביבליוגרפיה) תהיה בהיקף של 80-40 עמודים (ברווח כפול) במעבד תמלילים; דיאגרמות, תמונות, טבלאות ונספחים טקסטואליים הנדרשים בנושאים מסוימים לא יובאו במניין העמודים. חריגה ממתכונת זו תתאפשר רק בהמלצת המדריך האישי ובאישור מראש של ועדת ההוראה.

העבודה תיכתב בשפה העברית או בשפה האנגלית. תלמידי חוגים אשר בהם מתקיימת ההוראה בלשון אחרת יוכלו לכתוב את עבודתם באותה הלשון. תלמידים אחרים המבקשים לכתוב את העבודה בשפה שאינה עברית יפנו בבקשה מתאימה לוועדת ההוראה, אשר תדון בבקשות אלה עפ"י קני המידה הנהוגים ברשות לתלמידי מחקר. בדרך כלל תאושר כתיבת עבודה בלועזית רק לתלמידים שאינם תושבי הארץ, לעולים חדשים ולתלמידים שנושא עבודתם מחייב קריאה ע"י מורים שאינם קוראים עברית.

העבודה תיקרא על ידי המנחה ועל ידי מורה נוסף, שייקבע ע"י ועדת ההוראה. הוועדה תקבע את הקורא השני רק לאחר קבלת אישור בכתב מהמדריך (כולל חוות דעת מנומקת וציון מספרי) שמאשר את הגשת העבודה לשיפוט. המנחה יציע בכתב לוועדה שמות של שני מורים לפחות שיוכלו לשמש כקורא שני. הקוראים יהיו מחוג אחר (באוניברסיטה העברית או במוסד מקביל בארץ או בחו"ל) ומהחוג של המנחה.

על התלמיד לשלוח עותק אלקטרוני של העבודה (כקובץ PDF) לדוא"ל: humanities@savion.huji.ac.il ולמסור עותק קשיח אחד במזכירות לענייני הוראה של הפקולטה למדעי הרוח.

לעבודה יש לצרף תקציר בעברית ובאנגלית.

הקורא השני יעביר את חוות הדעת על העבודה (כולל ציון מספרי) למזכירות ועדת ההוראה תוך חודשיים מקבלת העבודה. שמו של הקורא השני יישאר חסוי, אלא אם נתן אישור בכתב להסרת החיסיון על שמו.

ועדת ההוראה תעביר לראש החוג, למזכירות החוג ולמדריך את חוות הדעת של הקורא השני (ללא ציון מספרי) ואת הציון הממוצע.

אם יתגלה הבדל מהותי בין הערכותיהם של שני הקוראים (פער של 20 נקודות או יותר) ימונה קורא שלישי ע"י ועדת ההוראה.

ממוצע הציונים שיינתנו ע"י כל הקוראים יהיה ציונה הסופי של העבודה.

במקרים מיוחדים יוכל ראש הוועדה בתיאום עם דיקן הפקולטה לקבוע בורר יחיד לעבודה. חוות דעתו וציונו של בורר זה יהיו בלעדיים וסופיים.

אחרי אישור העבודה יפקיד התלמיד העתק אלקטרוני בספרייה המרכזית בהר הצופים. אין לפרסם את העבודה המחקרית או חלקים ממנה, אלא לאחר אישורה הסופי של העבודה, ובציון כי זוהי עבודה סמינריונית בעלת אופי מחקרי שהוגשה כמילוי חלקי של החובות לקבלת התואר מוסמך.

פרטים נוספים ניתן לראות בתקנון הנחית סטודנטים/יות לתארים מתקדמים באוניברסיטה העברית.

עבודה סמינריונית נוספת

העבודה הסמינריונית תיכתב בקורס המוגדר סמינר מוסמך במסגרת החוג בלבד.

עבודה סמינריונית נוספת

העבודה הסמינריונית תיכתב בקורס המוגדר סמינר מוסמך במסגרת החוג בלבד.

בחינת גמר

קיום בחינת גמר נתון להחלטה של כל אחד מחוגי הפקולטה. בחוג שבו תתקיים הבחינה, התלמידים ייבחנו לאחר הגשת העבודה הסמינריונית בעלת האופי המחקרי, והיא תעניק להם 2 נ"ז לשקלול לתואר. בחוגים ללא בחינת גמר יהיה על התלמידים, בתאום עם היועץ או המנחה, ללמוד קורס נוסף בהיקף של 2 נ"ז עד להשלמת מכסת הנ"זים הדרושה לתואר.

 

שקלול ציונים לסגירת התואר

 

בחוגים שבהם לא נערכת בחינת גמר, הציון הסופי לתואר ייקבע בהתאם לפירוט הזה:

קורסים בהיקף של 36 נ"ז: 50%  

(כולל קורסים עיוניים, שפת מחקר ברמת מתקדמים או קורסי עזר, קורס במדעי הרוח הדיגיטליים)

עבודה סמינריונית: 15%

עבודה סמינריונית בעלת אופי מחקרי (תיזה): 35%

- סה"כ: 100% ציון סופי

 

בחוגים שבהם נערכת בחינת גמר, הציון הסופי לתואר ייקבע בהתאם לפירוט הזה:

קורסים בהיקף של 34 נ"ז: 35%  

(כולל קורסים עיוניים, שפת מחקר ברמת מתקדמים או קורסי עזר, קורס במדעי הרוח הדיגיטליים)

עבודה סמינריונית: 15%

עבודה סמינריונית בעלת אופי מחקרי (תיזה): 35%

בחינת גמר, 2 נ"ז: 15%

- סה"כ: 100% ציון סופי

 

לימודים במסלול העיוני

מבנה הלימודים

היקף הלימודים לתואר הוא 36 נ"ז, בהתאם למפורט להלן:

חובות שמיעה (קורסים)

לימודים עיוניים בתוך החוג ומחוצה לו, על פי הפירוט הזה:

קורסים בתוך החוג

 • על הקורסים להיות מוגדרים כקורסי מוסמך ולכלול סמינריון מתודולוגי אחד לפחות.
 • באישור יועץ המוסמך, ניתן ללמוד בסך הכול עד 8 נ"ז קורסי בוגר מתקדמים, המוגדרים בשנתון לתלמידי בוגר בשנים ב', ג' בלבד ושאינם פתוחים להרשמה לתלמידי שנה א'.
 • ניתן ללמוד קורס מסוג "הדרכה אישית" בהיקף של 4-2 נ"ז באישור מרצה שמוכן להנחות בהדרכה אישית.

2 נ"ז (קיום בחינה נתון להחלטת החוג)

סה"כ 36 נ"ז + כתיבה של שתי עבודות סמינריוניות

קורסים מחוץ לחוג

באישור יועץ המוסמך ניתן ללמוד עד 8 נ"ז קורסים מחוץ לחוג. במקרים מיוחדים ובאישור יועץ המוסמך ניתן ללמוד קורסים מחוץ לחוג בהיקף עד 12 נ"ז.

קורס במדעי הרוח הדיגיטליים

משנת הלימודים תשפ"ג, נדרשים תלמידי המוסמך בפקולטה ללמוד קורס בתחום מדעי הרוח הדיגיטליים בהיקף של 2 נ"ז, מתוך רשימה של קורסי חובת בחירה בתחום זה.

סה"כ קורסים: 36-34 נ"ז

בחינה מסכמת, קורס מס' 74441

2 נ"ז (קיום בחינה נתון להחלטת החוג)

סה"כ 36 נ"ז + כתיבה של שתי עבודות סמינריוניות

עבודות סמינריוניות

התלמידים יכתבו שתי עבודות סמינריוניות בקורסים המוגדרים סמינר מוסמך. באישור יועץ המוסמך, ניתן לכתוב עבודה סמינריונית אחת מבין השתיים במסגרת לימודים מחוץ לחוג. לא ניתן לכתוב שתי עבודות סמינריוניות אצל אותו המרצה.

בחינת גמר

קיום בחינת גמר נתון להחלטה של כל אחד מחוגי הפקולטה. בחוג שבו מתקיימת בחינה, היא תעניק 2 נ"ז לשקלול לתואר. בחוגים ללא בחינת גמר יהיה על התלמידים ללמוד קורס נוסף בהיקף של 2 נ"ז עד להשלמת מכסת הנ"זים הדרושה לתואר.

שקלול ציונים לסגירת התואר

בחוגים שבהם לא נערכת בחינת גמר, הציון הסופי לתואר ייקבע בהתאם לפירוט הזה:

קורסים בהיקף של 36 נ"ז (כולל קורסים עיוניים בתוך החוג, מחוץ לחוג וקורס אחד במדעי הרוח הדיגיטליים): 60%

עבודה סמינריונית 1: 20%

עבודה סמינריונית 2: 20%

100% ציון סופי

בחוגים שבהם נערכת בחינת גמר, הציון הסופי לתואר ייקבע בהתאם לפירוט הזה:

קורסים בהיקף של 34 נ"ז (כולל קורסים עיוניים בתוך החוג, מחוץ לחוג וקורס אחד במדעי הרוח הדיגיטליים): 45%

עבודה סמינריונית 1: 20%

עבודה סמינריונית 2: 20%

בחינת גמר, 2 נ"ז: 15%

100% ציון סופי

התמחויות מיוחדות

התמחות במדעי הרוח הדיגיטליים

 

משנת הלימודים תשפ"ג, תלמידי מוסמך בפקולטה למדעי הרוח יכולים ללמוד התמחות במדעי הרוח הדיגיטליים, על חשבון מכסת הנ"זים הדרושה לתואר. ההתמחות נערכת בהיקף של 16-12 נ"ז בשילוב עם לימודי המוסמך בכל אחד מחוגי הפקולטה. עם השלמת חובות הלימודים, התלמידים מקבלים תעודה של תואר מוסמך בחוג שבו למדו בהתמחות במדעי הרוח הדיגיטליים.

לפרטים נוספים על ההתמחות ניתן לפנות לראשת התוכנית ד"ר רננה קידר: Renana.keydar@mail.huji.ac.il.

 

מסלולים מיוחדים

לימודי השלמה למוסמך

לימודי ההשלמה מיועדים לתלמידים המבקשים ללמוד לתואר מוסמך בתחום אחר מן התחום  שבו יש להם תואר ראשון.

לימודי ההשלמה למוסמך ייערכו בהיקף שלא יעלה על 32 נ"ז. לימודי ההשלמה עד 16 נ"ז נערכים במשך שנה אחת; לימודי ההשלמה מעל 16 נ"ז נערכים במשך שתי שנות לימוד.

מועמדים שיידרשו בהיקף השלמות העולה על 32 נ"ז ידרשו ללמוד לתואר בוגר נוסף בתחום.

הקבלה לשנת השלמה למוסמך בממוצע של 80 לפחות בלימודי התואר הראשון.

תוכנית ההשלמה והיקפה ייקבעו ע"י יועץ המוסמך.

תלמידים שהתקבלו עם דרישה ל-8 נ"ז השלמה, רשאים להתחיל בלימודי המוסמך במקביל ללימודי ההשלמה.

תנאי הקבלה למוסמך לאחר שנת השלמה

המסלול המחקרי

ציון סופי לתואר בוגר 90 ומעלה וציון בקורסי השלמה בהיקף של 16 נ"ז לפחות בממוצע 90 ומעלה.

המסלול העיוני

ציון  ממוצע 80 לפחות בלימודי ההשלמה.

שנת השלמה למחקר

תלמידים שסיימו את לימודיהם במסלול העיוני בציון 90 ומעלה ומבקשים להכשיר עצמם ללימודים לקראת תואר דוקטור בתחום שבו סיימו את לימודיהם למוסמך, יוכלו להתקבל לשנת השלמה למחקר. על התלמידים לפנות בבקשה, בצירוף מכתב המלצה של מורה שמעוניין להדריכם, לוועדת ההוראה של הפקולטה.

תלמידים שיתקבלו למסלול יהיו חייבים בהגשת עבודה סמינריונית בעלת אופי מחקרי ובמטלות נוספות שייקבעו על ידי המדריך ורשויות הפקולטה.

תלמידים במסלול ההשלמות למחקר שעמדו בהצלחה בדרישות הפקולטה – כולל ציון משוקלל בעבודה סמינריונית בעלת אופי מחקרי של 90 ומעלה – רשאים להגיש את מועמדותם ללימודים לקראת תואר דוקטור.

לימודי ההשלמה למחקר יימשכו עד שנה.