ועדת האתיקה

 

מטרת הפעילות של הוועדות האתיות באוניברסיטה העברית היא להעריך את המידה שבה הצעות המחקר המוגשות אליהן עומדות באמות מידה אתיות וחוקיות של עריכת מחקרים שמעורבים בהם בני אדם. כל מחקר מעין זה מחויב באישור מראש לביצועו על ידי ועדת אתיקה פקולטאית או עליונה.

את התקנון האתי של האוניברסיטה העברית תוכלו למצוא כאן. הוא כולל הגדרת "מחקר בבני אדם", הסכמה מדעת ואנונימיות, וכן פירוט שיקולים אתיים בעת תכנון המחקר.

חשוב להדגיש כי כל מחקר המערב בני אדם, כולל מחקרים המתקיימים במסגרת מדעי הרוח, צריך לעבור תהליך אישור אתי. כל מחקר המחייב אינטראקציה עם בני אדם חיים ובוחן את התהליכים שעוברים עליהם נחשב למחקר בבני אדם ומחייב אישור אתי, לרבות מחקר שנעשה ברשתות החברתיות.

הפנייה לקבלת אישור אתי גם מחייבת אותנו כחוקרות וכחוקרים לחשוב על ההשלכות האתיות של מעורבותנו בחייהם של הנחקרים, ולנקוט באמצעי זהירות שמגנים על חופש הבחירה שלהם ועל פרטיותם. יתרה מזאת, הן גורמים מממנים והן כתבי עת דורשים היום אישור אתי, מה שהופך את סוגיית האתיקה במחקר לחיונית הן למחקר שלנו והן לתהליך ההכשרה של תלמידות ותלמידי מחקר.