הנחיות כלליות למילוי הטופס

הנחיות כלליות למילוי הטופס

 

 1. יש להקפיד שכל החוקרות והחוקרים (חוקר/ת אחראי/ת, תלמיד/ת מחקר, עוזר/ת מחקר) יהיו חתומים על הטופס ובעלי אישור CITI.
 2. סיכום המחקר צריך להיות בן פסקה אחת, ונהיר לחוקרות ולחוקרים בתחומים השונים של מדעי הרוח.
 3. זכרו שאם הגוף המממן את המחקר דורש אישור ועדה אוניברסיטאית (IRB), בקשתכם צריכה להיות מופנית לוועדת האתיקה העליונה ולא לוועדה הפקולטאית.
 4. תיאור משתתפי המחקר והאוכלוסייה שמתוכה ייבחרו: מטרת סעיף זה לוודא בחירה חופשית של המשתתפים, היעדר יחסי מרות, והקפדה על חופש הבחירה של הנחקרים. אם הנחקרים גויסו באמצעות מודעה, צרפו את המודעה לבקשה. שימו לב שבמקרה של מחקר העוסק באוכלוסייה רגישה (כגון אסירים, ילדים, חוסים, בעלי מוגבלויות וכדומה), יש לפנות ישירות לוועדת האתיקה האוניברסיטאית.
 5. דרך בחירת המשתתפים צריכה לוודא הגנה על פרטיותם. לדוגמה: דרך בחירת המשתתפים לא תאסוף מידע שנחקרים אינם מעוניינים למסור, כגון העדפה מינית, שייכות פוליטית, בעיות נפשיות בעבר וכדומה.
 6. נוהל איסוף הנתונים: חשוב לציין מי מבצע את המחקר בפועל (החוקר/ת האחראי/ת, עוזר/ת המחקר, הסטודנט/ית). אם מדובר בעוזרי מחקר שנשלחים לבצע ריאיון, יש לוודא שיש להם את ההכשרה המתאימה. צריך גם לוודא שהריאיון עצמו מגן על פרטיות הנחקרים. במקרה של שימוש בשאלון, יש לצרפו, ובמקרה של ריאיון פתוח, יש לצרף את השאלות המשוערות המשקפות את רוח המחקר, ומשאירות מרחב תמרון לשאלות המשך שיעלו במהלך הריאיון.
 7. הסיכונים הצפויים לנבדק בדרך כלל לא יהיו גבוהים במחקרים במדעי הרוח, אך חשוב לציינם. אי נוחות יכולה להיות גזילת זמן, שאלות שגורמות אי נעימות, חשיפת חוויות שליליות, או אפילו הצפת חוויות טראומטיות.
 8. האמצעים שיינקטו למזעור הסיכונים כוללים, למשל, הבהרה שהמרואיין יכול להימנע מלענות על כל שאלה, ולהפסיק את הריאיון בכל עת. במקרה של שאלון אינטרנטי, צריך לאפשר  טכנית דילוג על כל שאלה למי שמעוניין במילוי חלקי של השאלון. בנוסף, צמצום סיכונים כולל, במקרה של שאלות המציפות חרדה או אפילו טראומה, גם אפשרות להפנות לגופים מטפלים (כגון מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית).
 9. התועלת האפשרית מעריכת המחקר יכולה להיות מאוד קונקרטית, למשל מחקר שישפיע על מדיניות, אך יכולה להיות תרומה לידע האנושי, או להבנת עברה של קהילה.
 10. הסיכון לנבדק צריך להיות פרופורציונלי לתרומה המשוערת של השתתפותו במחקר. הדברים אמורים, למשל, בראיונות עם הלומי קרב שמטרתם לשפר את הטיפול בהם. אלה שאלות שפחות רלוונטיות למחקרים במדעי הרוח. התשובה בסעיף זה צריכה להתייחס באופן כן לתרומה האפשרית וליחס בינה לבין רמת הסיכון.
 11. הסעיפים הבאים נוגעים לשמירה על חשאיות המשתתפים (למשל, באמצעות שמות שאולים ושינוי פרטים אישיים). שאלות אלה גם נוגעות לשמירת החומרים במחשבים האישיים שלנו ובעת מסירה לתמלול, כלומר איסוף החומר, שמירתו, ופרסומו.
 12. תשלום לנבדקים: יש לוודא שאם יש תשלום כזה, גם הוא מוזכר בטופס ההסכמה.
 13. קבלת ההסכמה מדעת:  חשוב שהיא תעשה על ידי מי שמעורב/ת במחקר ומסוגל/ת לספק הסבר קצר על המחקר, לענות על שאלות הנחקרים או להפנות אותם לחוקר/ת בכיר/ה במקרה של שאלות שאין להן מענה.
 14. חשוב לצרף את טופס ההסכמה שייעשה בו שימוש במחקר. הנחיות מפורטות לכתיבת טופס זה מופיעות בעמוד האחרון של טופס הבקשה. ישנם מקרים שבהם טופס הסכמה אינו מתאים, למשל במקרה של מרואיינים שאינם יודעים קרוא וכתוב, או מרואיינים שחתימתם על טופס עלולה לסכן אותם. במקרים כאלה, ההסבר על המחקר ועל הריאיון מוקלט (בדרך כלל בפתח הריאיון עצמו), ואת נוסח ההסבר יש להגיש בכתב לוועדה.

נספח – הנחיות כלליות להכנת טופס הסכמה להשתתפות במחקר

כל מחקר בבני אדם צריך לכלול טופס הסכמה מדעת, עליו חותמים המשתתפים טרם השתתפותם במחקר. הטופס יכלול את הפרטים הבאים:

 1. תיאור מטרת המחקר  
 2. תיאור הנהלים בהם יעשה שימוש במחקר  
 3. הצהרה על זמן ההשתתפות הצפוי במחקר ומשך המחקר  
 4. תיאור הסיכונים האפשריים הכרוכים בהשתתפות במחקר  
 5. תיאור של כל תועלת אפשרית העשויה לצמוח מהמחקר  
 6. תיאור הנהלים לשמירת החיסיון של המשתתפים, המידע עליהם וזהותם  
 7. הצהרה בדבר זכות הנבדק להפסיק השתתפותו במחקר בכל עת, ללא ענישה  
 8. הסבר שההשתתפות במחקר היא על בסיס התנדבותי  
 9. הסבר בנוגע להגנה נוספת כשמדובר באוכלוסיות משתתפים פגיעות, במידה ונכללים במחקר  
 10. הדרכים ליצירת קשר עם החוקר האחראי  
 11. מידע ליצירת קשר לעזרה במקרה של פגיעה מהמחקר
 12. במתן שאלון יש להוסיף: "שאלון זה הנו אנונימי ומהווה חלק ממחקר. אי הסכמה להשתתף תתבטא באי מילוי השאלון. הנך רשאי להשיב על חלק מהשאלות בלבד."

לתשומת לבכם:  
⦁    לא יהיה דיון בבקשה ללא חתימת החוקר הראשי/מנחה  
⦁    לא יהיה דיון בבקשה ללא תעודת CITI (עפ"י הנחיות הרשות למו"פ של האוניברסיטה העברית).  
⦁    בבקשה מתוקנת יש לסמן את התוספות בצהוב וקטעים שהושמטו בירוק
 

בכל שאלה אנא פנו אל ראשת הוועדה, פרופ' ליאת קוזמא.