פנייה לוועדת ההוראה

ועדת ההוראה היא הגוף המטפל בבקשות של סטודנטים, אשר חורגות מהכללים הכתובים בתכניות הלימודים ובסדרי ההוראה בפקולטה. הפניות לוועדת ההוראה מבוצעות באמצעות טופס מקוון.

שימו לב: תשובות הוועדה ניתנות תוך כעשרה ימי עבודה לדוא"ל האוניברסיטאי של הסטודנטים. רק פניות אליהן מצורפים כל המסמכים הנדרשים מטופלות. לשאלות נוספות ניתן לפנות לרכזת ועדת הוראה.

פרטים ליצירת קשר:

teach_committee@savion.huji.ac.il

רשימת הטפסים

פנייה כללית

טופס פנייה כללית  מיועד לנושאים שאין עבורם  טפסים ייעודיים. לפיכך, אין למלא טופס זה עבור בקשות למועדים מיוחדים, הכרה בקורסים, או כל נושא עבורו קיים טופס מסויים. בקשות שלנושאיהן ישנו טופס ייעודי ואשר יוגשו בטופס זה לא יטופלו. מומלץ להתייעץ עם מנהלן ועדת הוראה טרם מילוי טופס "פנייה כללית לוועדת ההוראה" באמצעות הדוא"ל: teach_committee@savion.huji.ac.il
 
 
תשובת הוועדה תישלח לכתובת הדואר האלקטרוני האוניברסיטאית, כעשרה ימי עבודה מיום הגשת הבקשה.

בקשה להיבחן במועד מיוחד

מועדים מיוחדים - קורסי סמסטר א' בפקולטה למדעי הרוח - תשפ"ב

מועדים מיוחדים של קורסי סמסטר א' תשפ"ב יתקיימו בארבעה תאריכים:

 • 7.04.2022 (בשעות אחר הצוהריים)
 • 10.04.2022 (בשעות הבוקר)
 • 24.04.2022 (בשעות הבוקר)
 • 28.04.2022 (בשעות אחר הצוהריים)


זכאות למועד מיוחד נקבעת על פי כללים המפורטים בתקנון הוראה ותלמידים של האוניברסיטה העברית. טרם הגשת הבקשה למועד מיוחד, מומלץ לעיין בתקנון הדן במועדים מיוחדים.

תקופת הגשת הבקשות:

הגשת בקשות להיבחן במועד מיוחד בקורסים שהתקיימו בסמסטר א' תשפ"ב של הפקולטה למדעי הרוח תיעשה מ-3.03.2022 עד 23.03.22 בלבד.

ניתן להגיש בקשה עד שבוע ממועד קבלת הציון במועד ב', ולא יאוחר מכך. בקשות שלא יעמדו בתנאי זה - לא יטופלו.


אופן הגשת הבקשות:

הגשת בקשות תיעשה באמצעות טופס מקוון. הטופס נמצא באתר הפקולטה למדעי הרוח >> מזכירות לענייני הוראה ותלמידים >> מועדים מיוחדים. הקישור לטופס יהיה זמין בתקופת הגשת הבקשות בלבד.
 

קורסים מפקולטות אחרות:

בקשות למועדים מיוחדים בקורסים השייכים לפקולטאות אחרות, גם אם מצוטטים בפקולטה למדעי הרוח, יוגשו בפקולטה נותנת הקורס.

 

לתשומת לבכם, תלמיד או תלמידה שאושר לו או לה מועד מיוחד והחליטו שלא להשתתף בו, עליהם להודיע על כך למזכירות לענייני הוראה ותלמידים בדוא"ל teach_committee@savion.huji.ac.il עד 48 שעות לפני הבחינה. אי הודעה בזמן תגרור גביית קנס בסך 200 ₪.

לשאלות נוספות ניתן לפנות לוועדת ההוראה של הפקולטה למדעי הרוח בדוא"ל:

 teach_committee@savion.huji.ac.il.

 

בקשה להגשת עבודה באיחור

על-פי תקנון האוניברסיטה, עבודות סמינריוניות ועבודות תזה צריכות להיות מוגשות תוך חודש מיום סיום הקורס. את העבודות יש להגיש לפי דרישת המרצה, בעותק מודפס דרך מזכירות החוג, או באמצעות דואר אלקטרוני ישירות למרצה תוך כיתוב המזכירות. בנסיבות מסויימות ניתן לבקש לדחות את הגשת העבודה:

 1. דחייה עד ל-30 בספטמבר: באישור המרצה בלבד, ניתן להגיש את העבודה עד לתאריך 30/9 של השנה האקדמית בה נלמד הקורס, ללא צורך בפנייה לוועדת הוראה.

 2. דחייה עד 31 בדצמבר: בנסיבות מיוחדות, כגון שירות מילואים, ניתן לבקש לדחות את הגשת העבודה עד לסוף השנה האזרחית. לשם כך, על הסטודנט לקבל לכך אישור בכתב מהמרצה ומראש החוג על-גבי טופס הארכה חוגי, אותו ניתן להוריד מאתר החוג או לקבל ממזכירות החוג. שימו לב: דחייה לאחר 30 בספטמבר עשויה למנוע מהסטודנט לקבל את התעודה בטקס המסיימים של שנה זו, ולהוביל לדחיית מועד קבלת התעודה. כמו כן, היא עשויה למנוע ממנו להיכלל ברשימת מצטייני דיקן. שימו לב: הגשה בסוף דצמבר משמעה כי זהו מועד מיוחד של הגשת המטלות ולא ניתן לערוך תיקון ושיפורים בעבודות.

 3. דחייה לאחר 31 בדצמבר: בקשה להגשת מטלה לאחר סוף השנה האזרחית מחייבת את אישורה של ועדת ההוראה של הפקולטה. לבקשה יש לצרף את האישור הקודם של ראש החוג ומרצה הקורס, כמו גם אישור חדש של המרצה להגשה לאחר 31.12. לאחר קבלת האישור, יש להירשם לקורס "הגשת עבודה באיחור" ולשלם על הקורס מחדש. לצורך קבלת אישור, יש למלא את הטופס המקוון אשר קישורו מופיע למטה.

פירוט התקנון בדבר מטלות בכתב מופיע בתקנון הוראה ולימודים, פרק 8.

> למילוי הטופס המקוון לחצו כאן

בקשה להכרה בקורסים

סטודנטים המבקשים להכיר בקורסים שלמדו באוניברסיטה אחרת (לא כולל חילופי סטודנטים) מתבקשים למלא את הטופס המקוון המופיע בדף זה. טרם הפנייה לוועדת ההוראה בבקשה להכרה בקורסים יש לפנות ליועץ החוג. 

 

לבקשה להכרה בקורסים יש לצרף את המסמכים הבאים:

 1. גיליון ציונים רשמי ממוסד הלימודים.

 2. סילבוסים של הקורסים.

 3. המלצה של היועץ החוגי.

למילוי הטופס המקוון לחצו כאן >

בקשה למעבר למסלול המחקרי

סטודנטים המבקשים לעבור למסלול המחקרי יכולים לבחור את האפשרות המתאימה ולצרף את האישורים הנדרשים בטופס המקוון.

לתשומת לבכם, ניתן לעבור למסלול המחקרי ע"י אחת משלוש האפשרויות הבאות:

 • ע"ס תואר בוגר סגור
 • ע"ס ממוצע השלמות למוסמך
 • ע"ס לימודי מוסמך בהיקף 20 נ"ז במסלול המחקרי

> למילוי הטופס המקוון לחצו כאן