פנייה לוועדת ההוראה

ועדת ההוראה היא הגוף המטפל בבקשות של סטודנטים, אשר חורגות מהכללים הכתובים בתכניות הלימודים ובסדרי ההוראה בפקולטה. הפניות לוועדת ההוראה מבוצעות באמצעות טופס מקוון.

שימו לב: תשובות הוועדה ניתנות תוך כעשרה ימי עבודה לדוא"ל האוניברסיטאי של הסטודנטים. רק פניות אליהן מצורפים כל המסמכים הנדרשים מטופלות. לשאלות נוספות ניתן לפנות למנהלנית ועדת הוראה גב' ימית שפיצן-סיני.

פרטים ליצירת קשר:

02-5881095

teach_committee@savion.huji.ac.il

חדר 4321

 

רשימת הטפסים

פנייה כללית

טופס פנייה כללית  מיועד לנושאים שאין עבורם  טפסים ייעודיים. לפיכך, אין למלא טופס זה עבור בקשות למועדים מיוחדים, הכרה בקורסים, או כל נושא עבורו קיים טופס מסויים. בקשות שלנושאיהן ישנו טופס ייעודי ואשר יוגשו בטופס זה לא יטופלו. מומלץ להתייעץ עם מנהלן ועדת הוראה טרם מילוי טופס "פנייה כללית לוועדת ההוראה" באמצעות הדוא"ל: teach_committee@savion.huji.ac.il
 
 
תשובת הוועדה תישלח לכתובת הדואר האלקטרוני האוניברסיטאית, כעשרה ימי עבודה מיום הגשת הבקשה.

בקשה להיבחן במועד מיוחד

מועדים מיוחדים קורסי סמסטר א' תש"פ

טרם הגשת הבקשה למועד מיוחד, מומלץ לעיין בתקנון של האוניברסיטה העברית.
ניתן ללחוץ כאן כדי להגיע לתקנון – ראו פרק 7.4 הדן במועדים מיוחדים.

הגשת בקשות להיבחן במועד מיוחד בקורסים שהתקיימו בסמסטר א תש"ף של הפקולטה למדעי הרוח, תתבצענה דרך מערכת הטפסים המקוונת של ועדת ההוראה בלבד.
בקשות למועדים מיוחדים בקורסים השייכים לפקולטאות אחרות, גם אם מצוטטים בפקולטה למדעי הרוח, יש להגיש בפקולטה נותנת הקורס.

 שימו לב: בקשות למועדים מיוחדים יידונו רק בתאריכים הנקובים בהודעה זו ורק באמצעות המערכת המקוונת ובדרך זו בלבד.

 

להלן ההנחיות התקפות למבחנים מיוחדים של קורסי סמסטר א' תש"ף:

הבקשות יוגשו לוועדת ההוראה אך ורק בין התאריכים ה-8 במרץ עד ה-24 במרץ.
בהתאם לתקנון, ניתן להגיש בקשה עד שבוע מקבלת הציון במועד ב' ולא יאוחר מכן גם אם המערכת פתוחה בתאריכים אחרים.

שימו לב: אם מועד ב' התקיים לאחר התאריך ה-1.03.2020, ניתן להגיש בקשה גם אם טרם התקבל ציון במועד ב'.

המבחנים יתקיימו בארבעת התאריכים הבאים: 5/4, 19/4, 23/4 ו- 26/4.  

 

להלן קישור לטופס המקוון של המועדים המיוחדים: לצפייה בטופס המקוון של המועדים המיוחדים

שימו לב: קישור זה יהיה פתוח רק בתקופת הגשת הבקשות למועדים מיוחדים.

 

לידיעתכם/ן: תלמיד/ה שאושר/ה לו/ה מועד מיוחד והחליט/ה שלא להשתתף בו, עליו/ה להודיע על כך במייל ל- teach_committee@savion.huji.ac.il עד 48 שעות לפני הבחינה. אי הודעה בזמן תגרור גביית קנס בסך 200 ₪.

לשאלות נוספות ניתן לפנות לוועדת ההוראה של הפקולטה למדעי הרוח בכתובת: teach_committee@savion.huji.ac.il

 

 

 

בקשה להגשת עבודה באיחור

על-פי תקנון האוניברסיטה, עבודות סמינריוניות ועבודות תזה צריכות להיות מוגשות תוך חודש מיום סיום הקורס. את העבודות יש להגיש לפי דרישת המרצה, בעותק מודפס דרך מזכירות החוג, או באמצעות דואר אלקטרוני ישירות למרצה תוך כיתוב המזכירות. בנסיבות מסויימות ניתן לבקש לדחות את הגשת העבודה:

  1. דחייה עד ל-30 בספטמבר: באישור המרצה בלבד, ניתן להגיש את העבודה עד לתאריך 30/9 של השנה האקדמית בה נלמד הקורס, ללא צורך בפנייה לוועדת הוראה.

  2. דחייה עד 31 בדצמבר: בנסיבות מיוחדות, כגון שירות מילואים, ניתן לבקש לדחות את הגשת העבודה עד לסוף השנה האזרחית. לשם כך, על הסטודנט לקבל לכך אישור בכתב מהמרצה ומראש החוג על-גבי טופס הארכה חוגי, אותו ניתן להוריד מאתר החוג או לקבל ממזכירות החוג. שימו לב: דחייה לאחר 30 בספטמבר עשויה למנוע מהסטודנט לקבל את התעודה בטקס המסיימים של שנה זו, ולהוביל לדחיית מועד קבלת התעודה. כמו כן, היא עשויה למנוע ממנו להיכלל ברשימת מצטייני דיקן. שימו לב: הגשה בסוף דצמבר משמעה כי זהו מועד מיוחד של הגשת המטלות ולא ניתן לערוך תיקון ושיפורים בעבודות.

  3. דחייה לאחר 31 בדצמבר: בקשה להגשת מטלה לאחר סוף השנה האזרחית מחייבת את אישורה של ועדת ההוראה של הפקולטה. לבקשה יש לצרף את האישור הקודם של ראש החוג ומרצה הקורס, כמו גם אישור חדש של המרצה להגשה לאחר 31.12. לאחר קבלת האישור, יש להירשם לקורס "הגשת עבודה באיחור" ולשלם על הקורס מחדש. לצורך קבלת אישור, יש למלא את הטופס המקוון אשר קישורו מופיע למטה.

פירוט התקנון בדבר מטלות בכתב מופיע בתקנון הוראה ולימודים, פרק 8.

> למילוי הטופס המקוון לחצו כאן

בקשה להכרה בקורסים

סטודנטים המבקשים להכיר בקורסים שלמדו באוניברסיטה אחרת (לא כולל חילופי סטודנטים) מתבקשים למלא את הטופס המקוון המופיע בדף זה. טרם הפנייה לוועדת ההוראה בבקשה להכרה בקורסים יש לפנות ליועץ החוג. 

 

לבקשה להכרה בקורסים יש לצרף את המסמכים הבאים:

  1. גיליון ציונים רשמי ממוסד הלימודים.
  2. סילבוסים של הקורסים.
  3. המלצה של היועץ החוגי.

למילוי הטופס המקוון לחצו כאן >

בקשה למעבר למסלול המחקרי

סטודנטים המבקשים לעבור למסלול המחקרי יכולים לבחור את האפשרות המתאימה ולצרף את האישורים הנדרשים בטופס המקוון.

לתשומת לבכם, ניתן לעבור למסלול המחקרי ע"י אחת משלוש האפשרויות הבאות:

  • ע"ס תואר בוגר סגור
  • ע"ס ממוצע השלמות למוסמך
  • ע"ס לימודי מוסמך בהיקף 20 נ"ז במסלול המחקרי

> למילוי הטופס המקוון לחצו כאן