מועדים מיוחדים קורסי סמסטר א' תשע"ט

ינואר 9, 2019

 

לתלמידים/ות שלום רב,
טרם הגשת הבקשה למועד מיוחד, מומלץ לעיין בתקנון של האוניברסיטה העברית. להלן קישור לתקנון, בפרק 4.7 הדן במועדים מיוחדים.

הגשת בקשות להיבחן במועד מיוחד בקורסים שהתקיימו בסמסטר א תשע"ט של הפקולטה למדעי הרוח, תתבצענה דרך מערכת הטפסים המקוונת של ועדת ההוראה בלבד.
בקשות למועדים מיוחדים בקורסים השייכים לפקולטאות אחרות, גם אם מצוטטים בפקולטה למדעי הרוח, יש להגיש בפקולטה נותנת הקורס.
שימו לב: בקשות למועדים מיוחדים יידונו רק בתאריכים הנקובים בהודעה זו ורק באמצעות המערכת המקוונת ובדרך זו בלבד. 

 

פרטים מלאים והנחיות בקובץ.