גל מזרחי

 רכזת תכנית המרחב האסייתי
חדר 5329
972.2.5883516+ 
 Galmizr@savion.huji.ac.il