תכנית מלגות לתלמידי תואר שני מחקרי לבני מיעוטים - תש"פ

ספטמבר 2, 2019

פתיחת מחזור חדש של תכנית מלגות ות"ת המיועדות לתלמידי תואר שני מחקרי בני החברה הערבית*, שהתקבלו/יתקבלו ללימודי מוסמך באוניברסיטה העברית החל משנת הלימודים תש"פ.

רשאים להגיש מועמדות כל אלה שקיבלו תואר בוגר מאחת האוניברסיטאות בארץ, שמוכרת ע"י המל"ג.

המלגה בגובה 40,880 ₪/שנה, תינתן לשנתיים (בשנה שנייה בכפוף לאישור ות"ת)

מצ"ב תקנון תכנית מלגות הנ"ל, טופס הגשת מועמדות, שאין  למלא בכתב יד וטבלה המרכזת את המועמדים.

הערות:      

מאחר והזוכים יוכרו אחרי פתיחת שנת הלימודים, אנא הדגישו למועמדים שלפי תקנון המלגה, מועמד שיזכה יוכל לעבוד רק באוניברסיטה העברית כעוזר הוראה/מחקר בהיקף של 4 שעות שבועיות  בלבד.

 את המסמכים יש להעביר לא יאוחר מה 15.09.2019 אל גברת שולמית לזנס : shulamitl@savion.huji.ac.il

 

*  המושג "חברה הערבית" כולל בתוכו גם את החברה הצ'רקסית, דרוזית, בדואית, לבנונית