מועדים מיוחדים סמסטר ב' תשע"ט

אוגוסט 6, 2019

מועדים מיוחדים סמסטר ב' תשע"ט

לתלמידים/ות שלום רב,

טרם הגשת הבקשה למועד מיוחד, מומלץ לעיין בתקנון של האוניברסיטה העברית.
ניתן ללחוץ כאן כדי להגיע לתקנון – ראו פרק 7.4 הדן במועדים מיוחדים.

 

הגשת בקשות להיבחן במועד מיוחד בקורסים שהתקיימו בסמסטר ב' / בקורסים שנתיים תשע"ט בפקולטה למדעי הרוח, תתבצענה דרך מערכת הטפסים המקוונת של ועדת ההוראה בלבד. בקשות למועדים מיוחדים בקורסים השייכים לפקולטות אחרות, גם אם מצוטטים בפקולטה למדעי הרוח, יש להגיש בפקולטה נותנת הקורס.

 שימו לב: בקשות למועדים מיוחדים יידונו רק בתאריכים הנקובים בהודעה זו ורק באמצעות המערכת המקוונת ובדרך זו בלבד.

 

ניתן להגיש בקשות לוועדת ההוראה אך ורק בין התאריכים ה-8 באוגוסט עד ה-5 בספטמבר. בהתאם לתקנון, ניתן להגיש בקשה עד שבוע מקבלת הציון במועד ב' ולא יאוחר מכן

גם אם המערכת פתוחה בתאריכים אחרים.

 

המבחנים יתקיימו בארבעת התאריכים הבאים:

ה-3/10, 6/10, 7/10 ו-23/10.

 

להלן קישור לטופס המקוון של המועדים המיוחדים:

https://forms.ekmd.huji.ac.il/home/humanities/Pages/FRM_HUM17.aspx?isdlg=1&e=1

 

שימו לב: קישור זה יהיה פתוח רק בתקופת הגשת הבקשות למועדים מיוחדים.

לידיעתכם/ן: תלמיד/ה שאושר/ה לו/ה מועד מיוחד והחליט/ה שלא להשתתף בו, עליו/ה להודיע על כך במייל ל- teach_committee@savion.huji.ac.il עד 48 שעות לפני הבחינה. אי הודעה בזמן תגרור גביית קנס בסך 200 ₪.

לשאלות נוספות ניתן לפנות לוועדת ההוראה של הפקולטה למדעי הרוח בכתובת:

  teach_committee@savion.huji.ac.il