גב' מרינה שוסטרמן

גב'
מרינה
שוסטרמן
רכזת מחקרים
בניין מדעי הרוח, חדר 4108
02-5883501
marinas@savion.huji.ac.il