גב' מירב יעקובי

רכזת מחקרים פקולטאית
בניין מדעי הרוח, חדר 4110
02-5883502
meravy@savion.huji.ac.il