גב' מירב יעקובי

גב'
מירב
יעקובי
רכזת מחקרים פקולטאית
בניין מדעי הרוח, חדר 4110
02-5883502
meravy@savion.huji.ac.il