גב' מיכל שבו

רכזת לימודי מוסמך
בניין מדעי הרוח, חדר 4319
02-5883852
michalbro@savion.huji.ac.il