פרופ' יוסי מורי

סגן הדיקן למחקר |
פרופ' בחוג למוסיקולוגיה |
ראש החוג למוסיקולוגיה
yossi.maurey@mail.huji.ac.il