מר יורם מזושן

מר
יורם
מזושן
חשב הפקולטה
בניין מדעי הרוח, חדר 5406
02-5883463
yoram@savion.huji.ac.il