גב' ורדה שוורץ

רכזת מחקרים
בנין מדעי הרוח, חדר 4109
02-588505
vardas@savion.huji.ac.il