גב' ויקי סלנט

רכזת בינלאומיות
בניין מדעי הרוח, חדר 4315
02-5880297
hum_international@savion.huji.ac.il