גב' הדס פרקש

רכזת לימודי בוגר
בניין מדעי הרוח, חדר 4320
02-5881070
hadassa@savion.huji.ac.il