פרופ' ניסים אוטמזגין

דיקן הפקולטה למדעי הרוח |
פרופ' בחוג ללימודי אסיה
בניין מדעי הרוח, חדר 5403
02-5883717
deanhum@savion.huji.ac.il