פרופ' מיכאל סיגל

דיקן הפקולטה למדעי הרוח |
פרופסור מן המניין בחוג למקרא
בניין מדעי הרוח, חדר 5403
02-5883717
Michael.Segal@mail.huji.ac.il