פרופ' מיכל בירן

ראשת המכון ללימודי אסיה ואפריקה
biranm@mail.huji.ac.il