גב' ברוריה אהרוני

מנהלת כוח אדם פקולטאי
בניין מדעי הרוח, חדר 5402
02-5881081
bruriah@savion.huji.ac.il