גב' נוהר לוי

עוזרת דיקנית המשנה
בניין מדעי הרוח, חדר 5403
02-5883718
noharlevy@savion.huji.ac.il