גב' מיכל עדן

עוזרת דיקנית המשנה
בניין מדעי הרוח, חדר 5403
02-5883718
michale@savion.huji.ac.il