מר אבי בן-חמו

רכז בניין, גושים 4-1
בניין מדעי הרוח, חדר 4101
02-5883630
avibe@savion.huji.ac.il