פנייה לוועדת ההוראה

ועדת ההוראה היא הגוף המטפל בבקשות של סטודנטים, אשר חורגות מהכללים הכתובים בתכניות הלימודים ובסדרי ההוראה בפקולטה. הפניות לוועדת ההוראה מבוצעות באמצעות טופס מקוון.

שימו לב: תשובות הוועדה ניתנות תוך כעשרה ימי עבודה לדוא"ל האוניברסיטאי של הסטודנטים. רק פניות אליהן מצורפים כל המסמכים הנדרשים מטופלות. לשאלות נוספות ניתן לפנות למנהלן ועדת הוראה בכתובת: teach_committee@savion.huji.ac.il

 

רשימת הטפסים

פנייה כללית

טופס פנייה כללית  מיועד לנושאים שאין עבורם  טפסים ייעודיים. לפיכך, אין למלא טופס זה עבור בקשות למועדים מיוחדים, הכרה בקורסים, או כל נושא עבורו קיים טופס מסויים. בקשות שלנושאיהן ישנו טופס ייעודי ואשר יוגשו בטופס זה לא יטופלו. מומלץ להתייעץ עם מנהלן ועדת הוראה טרם מילוי טופס "פנייה כללית לוועדת ההוראה" באמצעות הדוא"ל: teach_committee@savion.huji.ac.il
 
 
תשובת הוועדה תישלח לכתובת הדואר האלקטרוני האוניברסיטאית, כעשרה ימי עבודה מיום הגשת הבקשה.

בקשה להיבחן במועד מיוחד

הגשת בקשות להיבחן במועד מיוחד בקורסים שהתקיימו בסמסטר ב' / בקורסים שנתיים תשע"ח בפקולטה למדעי הרוח, תתבצענה דרך מערכת הטפסים המקוונת של ועדת ההוראה בלבד.

בקשות למועדים מיוחדים יידונו רק בתאריכים הנקובים בהודעה זו ורק באמצעות המערכת המקוונת ובדרך זו בלבד. ניתן להגיש בקשות לוועדת ההוראה אך ורק בין התאריכים ה-15 באוגוסט עד ה-12 בספטמבר. בהתאם לתקנון, ניתן להגיש בקשה עד שבוע מקבלת הציון במועד ב' ולא יאוחר מכן גם אם המערכת פתוחה בתאריכים אחרים.

בחינות המועדים המיוחדים תתקיימנה בארבעת התאריכים הבאים:

ה- 7/10, 8/10, 9/10 ו-11/10.

לחצו כאן למילוי הטופס המקוון

חשוב מאוד: קישור זה יהיה פתוח רק בתקופת הגשת הבקשות למועדים מיוחדים.
טרם הגשת הבקשה למועד מיוחד, מומלץ לעיין כאן בתקנון של האוניברסיטה העברית.

לשאלות נוספות ניתן לפנות לוועדת ההוראה של הפקולטה למדעי הרוח בכתובת:

teach_committee@savion.huji.ac.il

 

בקשה להגשת עבודה באיחור

על-פי תקנון האוניברסיטה, עבודות סמינריוניות ועבודות תזה צריכות להיות מוגשות תוך חודש מיום סיום הקורס. את העבודות יש להגיש לפי דרישת המרצה, בעותק מודפס דרך מזכירות החוג, או באמצעות דואר אלקטרוני ישירות למרצה תוך כיתוב המזכירות. בנסיבות מסויימות ניתן לבקש לדחות את הגשת העבודה:

  1. דחייה עד ל-30 בספטמבר: באישור המרצה בלבד, ניתן להגיש את העבודה עד לתאריך 30/9 של השנה האקדמית בה נלמד הקורס, ללא צורך בפנייה לוועדת הוראה.

  2. דחייה עד 31 בדצמבר: בנסיבות מיוחדות, כגון שירות מילואים, ניתן לבקש לדחות את הגשת העבודה עד לסוף השנה האזרחית. לשם כך, על הסטודנט לקבל לכך אישור בכתב מהמרצה ומראש החוג על-גבי טופס הארכה חוגי, אותו ניתן להוריד מאתר החוג או לקבל ממזכירות החוג. שימו לב: דחייה לאחר 30 בספטמבר עשויה למנוע מהסטודנט לקבל את התעודה בטקס המסיימים של שנה זו, ולהוביל לדחיית מועד קבלת התעודה. כמו כן, היא עשויה למנוע ממנו להיכלל ברשימת מצטייני דיקן. שימו לב: הגשה בסוף דצמבר משמעה כי זהו מועד מיוחד של הגשת המטלות ולא ניתן לערוך תיקון ושיפורים בעבודות.

  3. דחייה לאחר 31 בדצמבר: בקשה להגשת מטלה לאחר סוף השנה האזרחית מחייבת את אישורה של ועדת ההוראה של הפקולטה. לבקשה יש לצרף את האישור הקודם של ראש החוג ומרצה הקורס, כמו גם אישור חדש של המרצה להגשה לאחר 31.12. לאחר קבלת האישור, יש להירשם לקורס "הגשת עבודה באיחור" ולשלם על הקורס מחדש. לצורך קבלת אישור, יש למלא את הטופס המקוון אשר קישורו מופיע למטה.

פירוט התקנון בדבר מטלות בכתב מופיע בתקנון הוראה ולימודים, פרק 8.

> למילוי הטופס המקוון לחצו כאן

בקשה להכרה בקורסים

סטודנטים המבקשים להכיר בקורסים שלמדו באוניברסיטה אחרת (לא כולל חילופי סטודנטים) מתבקשים למלא את הטופס המקוון המופיע בדף זה. טרם הפנייה לוועדת ההוראה בבקשה להכרה בקורסים יש לפנות ליועץ החוג. 

 

לבקשה להכרה בקורסים יש לצרף את המסמכים הבאים:

  1. גיליון ציונים רשמי ממוסד הלימודים.
  2. סילבוסים של הקורסים.
  3. המלצה של היועץ החוגי.

למילוי הטופס המקוון לחצו כאן >