מלגות דוקטורט

מלגות נשיא

על המלגה: תכנית מלגות נשיא לדוקטורנטים מצטיינים בפקולטה למדעי הרוח הינה חלק אינטגרלי מבית ספר ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח. תלמידים זכאים למלגה לכל היותר למשך 4 שנים (3 שנים למועמדים שנרשמו בהיותם בשלב ב').

קהל יעד: לתלמידים שיהיו רשומים ללימודי התואר שלישי בשנה העוקבת

סכום: 60,000 ₪ לשנה ופטור משכר לימוד.

מועד פרסום: בסמסטר חורף של כל שנת לימודים מתפרסם קול קורא להגשת מועמדות למלגות נשיא לדוקטורט.

לפרטים נוספים

רוטנשטרייך, ות״ת

על המלגה: המלגה מוענקת עם אפשרות הארכה לשנה רביעית במקרים חריגים או עד אישור עבודת הדוקטור, לפי המוקדם. המועמדים למלגה יהיו סטודנטים שתכנית הדוקטורט שלהם אושרה עד שנה לפני תום המועד להגשת המועמדות וכן לא יאוחר משנתיים מיום אישור (קבלת זכאות) התואר השני שלהם. במקרים של חריגה של עד חודשיים מלוחות הזמנים שצוינו, הוועדה תשקול החלטתה בכל מקרה לגופו.

קהל יעד: דוקטורנטים מצטיינים במדעי הרוח

סכום: 80,000 ₪ לשנה ופטור משכר לימוד במשך *שלוש שנים.

מועד הפרסום: קול קורא מתפרסם בסמסטר חורף של כל שנת לימודים.

לפרטים נוספים

פריפריה לב-ציון, ות״ת

על המלגה: התוכנית מיועדת לדוקטורנטים מצטיינים בעלי רקע סוציו-אקונומי נמוך אשר גדלו באזורי פריפריה, לתקופה של עד שלוש שנים.

סכום: 62,200 ₪ + 10,000 ₪ להוצאות מחקר, עבור כל שנה.

מועד הפרסום: המלגה מתפרסמת ע"י ות"ת. הפרסום נעשה בחודש ינואר.

לפרטים נוספים (PDF)

ות״ת לדוקטורנטים מהחברה הערבית ובני המיעוטים

על המלגה: תכנית המלגות מיועדת להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה לחברה הערבית

קהל יעד: לדוקטורנטים מהחברה הערבית ובני המיעוטים לתקופה של שלוש שנים

סכום: 62,200 ₪ + 10,000 ₪ להוצאות מחקר עבור כל שנה.

מועד פרסום: המלגה מתפרסמת ע"י ות"ת, בדרך כלל בינואר

פרטים נוספים באתר המועצה להשכלה גבוהה

אריאן דה רוטשילד

על המלגה: המלגה מוענקת לתקופה שלא תעלה על ארבע שנים או עד סיום הלימודים לתואר - המוקדם מבין השניים. חידוש המלגה מידי שנה, כפוף להתקדמות נאותה בלימודים ובמחקר.  תכנית ייחודית זו שנוסדה ע"י קרן רוטשילד קיסריה, פועלת ליצירת חברה ישראלית טובה יותר באמצעות קידום השכלה גבוהה ומחויבות חברתית, מבקשת לקדם שוויון הזדמנויות באקדמיה ובחברה הישראלית על ידי תמיכה בדוקטורנטיות מוכשרות ובעלות מוטיבציה, אשר עבורן מהווה מלגה זו רכיב משמעותי לסיום התואר.

קהל יעד: תלמידות דוקטורט מצטיינות של האוניברסיטה העברית בכל התחומים

סכום: 60,000 ₪ בשנה

הערות מיוחדות להגשת הטופס: המלגאיות מתחייבות לעסוק במהלך לימודיהן בפעילות התנדבותית בעלת אופי חינוכי. כמו כן, הקרן תעניק לכל מלגאית, החל משנה השנייה למלגה, מענק חד פעמי בסך 20,000 ₪ בעבור השתתפות בכנסים מדעיים בחו"ל לצורך הצגת ממצאים מן ולטובת המחקר ונסיעות לחו"ל לקידום הצרכים האקדמיים הנוגעים במחקר.

לפרטים נוספים

פרס פולנסקי

על המלגה: פרס פולונסקי מוענק למחקרים במדעי הרוח עבור יצירתיות ומקוריות. הפרסים מוענקים במהלך חבר הנאמנים המתקיים בחודש יוני.

קהל יעד: פרס אחד עבור עבודת דוקטורט (שנכתבה בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטה העברית) ופרס אחד למאמר או תזה לתואר שני (לתלמידי הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטה העברית).

סכום: לחוקרים ופוסדוק' בין 6000 ל – 10000 דולר, למסטרנטים ודוקטורנטים בין 2000 ל – 5000 דולר.

מועד הפרסום:  חודש דצמבר.

"טרינק יוסף"

על המלגה: דרישה מיוחדת התלמיד הזוכה מתבקש לשלוח לתורם (באמצעות קשרי חוץ) דו"ח התקדמותו במחקר לאחר כשנה מכתב תודה. בשנת הלימודים תשע"ז הוגשו לתורם מועמדים מהפקולטה למדעי הרוח.

קהל יעד: תלמידי דוקטורט או פוסט-דוקטורט בפקולטה למדעי רוח / החברה. במידת האפשר ישנה העדפה לסטודנטים משוויץ או מצרפת, וזאת בהתאם לבקשת התורם.

סכום: הזוכה יזוכה בסכום המלגה על סך של 4,700$ על ידי המזכירות האקדמית עם אישור התורם ובתום הטיפול דרך חשבונות הסטודנטים.

מועד הפרסום: המלגה מחולקת כל שנה בפקולטה אחרת. תשע"ז – מדעי הרוח

הערות מיוחדות להגשת הטופס: את המועמדות יש להגיש למזכירות לענייני הוראה ותלמידים במהלך חודש דצמבר.

את החומר הרצ"ב יש להגיש באנגלית או בצרפתית:

  1. קורות חיים
  2. תמצית מחקר
  3. מכתב המלצה מהמנחה על נייר לוגו עם חתימה

מלגת רוטשילד

על המלגה: ככלל, המלגה מיועדת להשתלמות במשך שנה אקדמית מלאה.

עם זאת הקרן תאפשר ניצול המלגה על פני שנתיים, ובתנאי שסך כל המלגות  שהמועמד מקבל לשנה, לא יהיו פחות מ- 40,000 דולר לשנה ולא יעלו על 75,000 דולר לשנה.

קהל יעד: לתלמידי דוקטורט וגם לבעלי תואר דוקטור שקיבלו את התואר בארבע השנים האחרונות, להשתלמות בתר-דוקטורט בחו"ל.

סכום: כל מלגה שהמועמד מקבל מכל מקור שהוא +המימון שהוא יכול לקבל מהמנחה לפוסט-דוק בחו"ל

מועד הפרסום: פעם בשנה, בחודש יוני. הגשת המועמדות למלגה זו רק באמצעות הפקולטה, ולא יאוחר מתחילת חודש ספטמבר (תאריכים מדויקים בעת הפצת הקול קורא).

מלגת רחל ינאית בן-צבי

על המלגה

המלגה תוענק ב-1.10 בשנה העוקבת. על התלמיד להיות רשום כתלמיד מן המניין בשנה שבה מוענקת המלגה.

קהל יעד

תלמידי דוקטורט בשלבים האחרונים לפני הגשת הדוקטורט שתחום התמחותם קשור לתולדות ארץ ישראל ויישובה.

סכום

כ-40,000 ₪ מלגת מחייה

מועד הפרסום

קול קורא עד סוף פברואר מועבר על ידי מכון יד בן צבי להפצה באוניברסיטה

הערות מיוחדות להגשת הטופס

בטופס הבקשה יש לציין:

  1. ציון תאריך תחילת הלימודים לתואר שלישי
  2. הערכת זמן להגשת עבודת הדוקטורט
  3. אישור על מעבר לשלב ב (חובה)

כמו כן, לטופס יש לצרף:

  1. קורות חיים, כולל רשימת פרסומים
  2. תיאור קצר של עבודת המחקר ותרומתה המשוערת
  3. הצעת מחקר מפורטת
  4. שתי המלצות

פרטים נוספים ובקשת מועמדות

מלגת עזריאלי

על המלגה: המלגה מוצעת לתקופה שאינה עולה על שלוש שנים. עמיתי עזריאלי מחויבים לתרום 40 שעות התנדבות (בכל שנה) אותן ניתן לפרוס לאורך שנת הלימודים. תכנית עמיתי עזריאלי הוקמה על מנת לקדם מצוינות אקדמית בתארים מתקדמים במוסדות המוכרים להשכלה גבוהה בישראל.

סכום: גובה המלגה 27,000$ בשנה ותקציב מחקר של 3,500$ בשנה.

מועד הפרסום: קול קורא מתפרסם בסמסטר חורף של כל שנת לימודים.

פרטים נוספים